Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Із польсько-українських стосунків Галичини

Михайло Грушевський

(Кілька ілюстрацій до питання: автономія обласна чи національно-територіальна)


Примітки

Ця стаття спочатку друкувалася в газеті «Киевские отклики» (1905 р., №№ 141, 148, 161, 189, 201, 207), яку редагував М.Василенко. Написана була на замовлення С.Єфремова. Про історію написання див.: Гирич І. М.Грушевський і С.Єфремов на тлі українського суспільно-політичного життя кін. XIX – 20-х рр. XX ст. // Український історик. – 1996. – Ч. 1-4 (128-131). – С. 149; Його ж. М.Грушевський і М.Василенко: (До історії творчих взаємин) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 316. Паралельно друкувалася в липнево-серпневому числі «Киевской Старины» за 1905 р., а також вийшла окремою брошурою під назвою «К польско-украинским отношениям в Галиции» (К., 1905. – 112 с.).

Згодом передрукована в Петербурзі 1907 року у збірнику: Освобождение России… – і тоді ж – окремою брошурою: Из польско-украинских отношений Галиции. Несколько иллюстраций к вопросу: автономия областная или национально-территориальная. – СПб., 1907 (Изд. 2-е). – 74 с. Примірник цієї брошури (без позначок Михайла Сергійовича) зберігається у його фонді в ЦДІА України в м. Києві (Спр. 191). Рецензія І.Джиджори на цю працю була надрукована в журналі: ЛНВ. – 1907. – Т. XXXIX. – С. 451 – 452. Авторський рукопис передмови до другого видання статті з правками російською мовою зберігається в ЦДІА України у м. Львові (Ф. 401. – Оп. 1. – Арк. 42. – Арк. 1-7).

Подаємо за текстом збірника «Освобождение России…» в перекладі І.Сварника. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Грушевського вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 1, с. 485 – 527.