Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Листи М.Грушевського

При науковому вивченні постаті будь-якого діяча минувшини особливе місце займає його епістолярна спадщина. Листи бувають різного характеру: розлогі чи лаконічні; побутові чи офіційні, ділові; щирі, відверті чи стримані, сухі. Але всі вони містять у собі інформацію, яка доповнює офіційні історичні джерела, і доповнює суттєво. Листи також є історичними документами епохи.

Введення у науковий обіг листів М.Грушевського дає можливість значно розширити наше уявлення про цю багатогранну постать. Епістолярій з повним правом вважається частиною творчої спадщини кожного діяча минулого.

Всі тексти подано за автографами. Упорядники не робили жодних купюр чи стилістичного редагування авторського тексту. Три крапки, які трапляються у листах (переважно ранніх) – авторські. В основному збережено правопис оригіналу. Зберігаємо також непослідовне написання М.Грушевським деяких іншомовних прізвищ, наприклад: Ібсен – Ібзен, Якубовський – Якобовський, Мамін-Сибіряк – Мамін-Сібіряк. Назви періодичних видань у оригінальному тексті пишуться то в лапках, то без лапок – таке написання зберігаємо.

Авторські скорочення розкриваються у квадратових дужках [ ]. Непрочитані слова позначаються трьома крапками в ламаних дужках <…>, нечітко написані слова, прочитання яких сумнівне, пишуться у ламаних дужках < >.

Авторські дати подаються у тому ж написанні, як їх проставлено у листі. Редакторська вказівка на місце і дату написання листа виставляється незалежно від наявності у листі авторської дати над текстом ліворуч.

Переклади іншомовних слів і висловів подаються у спливаючих підказках із зазначенням – Упор. (упорядник). Пояснення та різні доповнення, зроблені самим М.Грушевським, вносяться у текст у квадратних дужках: [примітка М.Грушевського].

Підпис автора не доповнюється.

Примітка до кожного листа містить таку інформацію: місце і дата публікації листа; джерело, за яким лист друкується у даному виданні; місце і фонд зберігання автографа; обгрунтовується, в разі потреби, датування. Також дається реальний коментар: розкрито зміст подій, про які йдеться у листі, наводяться бібліографічні відомості про згадувані твори, тощо.

Галина Бурлака

Зі вступної статті до видання: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 16 – 24.

Листи Михайла Грушевського в хронологічному порядку

1884 р. 1885 р. 1886 р. 1891 р. 1894 р.
1895 р. 1896 р. 1897 р. 1898 р. 1899 р.
1900 р. 1901 р. 1902 р. 1903 р. 1904 р.
1905 р. 1906 р. 1907 р. 1908 р. 1909 р.
1910 р. 1911 р. 1912 р. 1913 р. 1914 р.
1915 р. 1916 р. 1917 р. 1918 р. 1920 р.

(1)  2

(покажчик)