Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9. Дубковичі

Михайло Грушевський

Jozef z Drohoiowa Drohoiowski, chorąży przemyski, na Dubkowicach у Zapinie dziedzic, wiadomo czynię komu о tym będzie należało, osobliwie iednak і. w. і. х. episkopowi przemyskiemu у wszystkim iego officiałom, namiestnikom, tudziez wielmoznym, urodzonym imciom, pp. dziedzicom, sukcessorom, dzierzawcom, administratorom dobr moich, teraz у па potym będącym. Poniewaz w dobrach moich dziedzicznych we wsi Dubkowice [Село Дубковичі, чи Добковичі, прилучене тепер до парохії в Боратині, по тематизму перемиської єпархії з 1902 p., церкви не має, лиш дзвіницю, а душ руського обряду виказано 149.] nazwaney dotychczas cerkiew s. pod tytułem s. Mikołaia, w iedności swiętey z kosciołem rzymskim zostaiąca, zadney nie miała swoiey doskonałey erekcyi, funduszu у prawa, przeto dla pomnozenia większey chwały boskiey z wrodzoney moiey ku Bogu gorliwości chcąc zeby tak cerkiew s. sponsa Xti sine dote sua nie zostawała у w swoim nabozenstwie nigdy nie wakowała, iakotez wierni ludzie poddani moi w zbawiennych sakramentach swoią zawsze wygodę mieli, maiąc sobie zaleconego de vita et moribus utciwego Iana Kaczanowskiego, popowicza dubkowskiego, syna w. o. Iakuba prezbytera dubkowskiego, in declivio vitae zostaiącego, umysliłem onemu у sukcessorom iego po nim następuiącym (i ktorzy będą charakteru kapłanskiego capaces) popowstwo dubkowskie, … na łanie panskim przy granicy boratynskiey lezy, takze у z łąką, ktora przy teyze cwierci podle Iwankowego pola, z dwiema ogrodami у sadami, do tegoz popowstwa nalezącemi, z skopczyzną zdawna nalezącą wszystkich in genere roi osiadłych у pustych, z kazdey roli po kopie zyta, у innemi cerkiewnemi antiquitus nalezącemi dochodami dac, konferowac у darowac, iakoz teraznieyszym prawem daię у konferuię у wiecznemi czasy daruię у zapisuiej uwalniaiąc wzwyz pomienione popowstwo dubkowskie od dworskich czynszow, danin gromadzkich, powozow у robocizn, obliguiąc у obowiązuiąc wszystkich ichmosciow panow sukcessorow moich teraz у па potym będących, aby tey erekcyi moiey zadnego preiudicium у krzywdy naymnieyszey czynic nigdy nie wazyli się, ale one nienaruszenie w całosci in omnibus punctis et clausulis zawsze zachowywali.

Pomieniony zas utciwy Ian Kaczanowski zostawszy kapłanem у іnnі sukcessorowie iego in vim tey erekcyi moiey powinien będzie za mnie у innych po mnie następuiących kollatorow swoich zawsze maiestat boski błagać у za dusze zmarłych s. p. antecessorow moich kazdego tygodnia w kazdą sobotę iedną słuzbę bozą odprawowaс.

Co wszystko zeby perpetuis temporibus w całosci nienaruszenie trwało, dla większey wagi wiary у pewnosci ręką moia własną stwierdzam у podpisuię. Datt[um] w Dubkowicach die 19 febr[uarii] 1730 anno. Jozef Drohoiowski. L[ocus] sfigilli].


Примітки

Дубковичі – тепер с. на території Польщі.

Село Дубковичі, чи Добковичі, прилучене тепер до парохії в Боратині, по шематизму перемиської єпархії в 1902 p., церкви не має – тепер с. на території Польщі; перша згадка про церкву в цьому селі належить до 1507 p. (BudzyńskiZ. Sieć parafialna. – S. 141). За тематизмом 1902 p. у с. Добковичах була тільки дзвіниця, див.: Шематизм всего клира… на рок 1902. – С. 262 – 263.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 109 – 110.