Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4. Рушельчичі

Михайло Грушевський

Felician z Grochowiec Grochowski kasztelan przemyski, na Bachowie у Ruszelczycach etс. etс. dziedzic, wiadomo czynie komu to wiedziec nalezy tym pisaniem moim, iz we wsi moiey dziedziczney Ruszelczycach popowstwo moie własne dziedziczne z cerkwią у rolami nizey opisanemi у ze wszystkiemi pozytkami, dochodami, z dawna do tey cerkwi у popowstwa nalezącemi, nie uymuiąc ani sobie ani komu inszemu z tego popowstwa nie zostawuiąc, naboznemu Hrehoremu Tymkowiczowi popowi, ktory przed tym trzymał popowstwo we wsi Brzusce, maietnosci moiey, у potomkom iego przedałem za złotych polskich czterysta monety у liczby polskiey, ktore mi gotowemi pieniądzmi odliczył, z ktorey go kwituię у wolnym czynie.

Y tenze pop Hrehory odebrał wszystko popowstwo zupełnie, tak cerkiew, iako у pola do tego nalezące, to iest roli pułłanek ieden, od goscinca, ktory idzie bez wies od domu popowskiego az do lasu ruszeleckiego, między polami z iedney strony Piesienkowym, a z drugiey Onyskowym. Drugi zas pułłanek od cerkwie tameczney do Sanu, takze yz łazynami przeciw Sanu, między miedzami z iedney strony Borysowską a z drugiey strony Drabowską. Takze za Sanem pola kawalec od granicy Babickiey a z drugiey strony miedze Muszakowskiey; pole nad goscincem ku Babicy na dąbrowie. Ktorego to popowstwa у рої on sam у potomkowie iego maią spokoynie zazywac, a iezeliby sukcessor po mnie nastepuiacy chciał onego albo potomki iego z tamtego popowstwa ruszyc, powinien mu summę zwyz mianowaną złotych czterysta oddać zupełnie.

Powinnosc dworską według dawnego zwyczaiu ma odprawiac, to iest na kazdy rok czynszu grzywna iedna, kapłonow dwa, owsa pułmiarkow 8, na zazen у obzen posyłac; od powozow у podwod tak pieszych iako у bydłem wolnym zostaie. Tenze pop od kazdego kmiecia z pułłanku ma brae na kazdy rok zyta корę, iednę. A pomieniony pop у sukcessorowie iego we wszystkim ma bydz wygodnym parafianom swoim według powinnosci iemu nalezącey. A dla lepszey wiary, wagi у pewnosci to pisanie moie ręką mоіą własną podpisałem у pieczęc przycisnąc rozkazałem. Działo się w Bachowie die 12 decembris anno D[omi]ni 16 quinquagesimo. L[ocus] s[igilli]. Felician z Grochowiec Grochowski kasztelan przemyski.

Anno 1668 die 20 septembris. Ian Gorski z Przyborowia komornik graniczny ziemie przemyskiey, na Ruszelczycach dziedzic, podpisuię się у to prawo approbuię.

Raphał z Grochowiec Grochowski syn własny dziedzica Bachowskiego. Pieczęc czerwona na blasze okrągłey. Erekcya oblatowana in castro sanocensi anno 1711.


Примітки

Рушельчичі – тепер с. на території Польщі; церква вже існувала в селі в 1510 p. (BudzyńskiZ. Sieć parafialna. – S. 154).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 104 – 105.