Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] К.Покровский. Кометы в русских летописях

Михайло Грушевський

"Мир Божий", 1903, IV, с. 235 – 258.

Стаття не безінтересна, хоч і дає далеко менше, ніж би могла дати. Тема того роду вимагала не тільки фахових відомостей з астрономії, але й доброго ознайомлення з укладом літописей і літописних компіляцій, їх джерел. Про фаховість автора в астрономії не можу судити, але з літописями, він, очевидно, познайомився дуже побіжно, і се відбивається на його статті дуже некорисно.

Для нас інтересні занотовані ним комети 912, 1066, 1145, 1223 і 1264 (1265) pp., з ними порівнює він записи під pp. 911, 1065 (у нього хибно – 1064), 1145, 1223-1224 і 1264-1266 pp. Було б пожадано, аби автор при всіх кометах, а не при декотрих тільки, вказав докладніше час – місяці й дні, в яких могли їх бачити в наших краях – оскільки підставу для такого обчислення дають записи інших країв, і взагалі відомості з них подав докладніше, не так загально.

Докладніше ознайомлення з літописним матеріалом научило б автора, наприклад, що для комети 911 р. треба звернутися до візантійських джерел, до їх датування, що «Прибавления к Ипатской летописи», себто Густинська компіляція, не має самостійного значення: записку про комету 1264 р. вона взяла з Кромера і Бельського (див. Кромера в вид. Туровського, с. 476 і Бельського в тім же виданні, с 313), а іде ся звістка з Длугоша, II, с 392–393, що взяв її з старших хронік (див. мою «Хронологію Галицько-Волин[ської] літописі», с. 44 – статтю, що повинна була бути звісна автору, але, розуміється, звісна не була).

Супроти того, що західнослов’янські хроніки нотують комету 1264 p., думаю, що се рішає на користь сього року (не 1265) і дату записки Гал[ицько-]Вол[инської] літописі. Записка Густин[ської] компіляції про комету 1266 р. також не самостійна, очевидно, походить з якоїсь північної компіляції (мабуть, Никонівської).

При всім тім стаття автора буде корисна при деяких хронологічних питаннях нашої літописі.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 55. – Кн. 5. – С. 9 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАА України. – СР. 401, оп. 1, спр. 45, арк. 106. Підпис: М.Грушевський.

Покровсъкий Костянтин Доримедонтович (1868-1944) – російський астроном. Закінчив Московський університет (1891). З 1906 p. – професор Вільної вищої школи в Петербурзі. В 1890–1895 pp. завідував приватною обсерваторією Ф.Швабе у Москві. З 1896 р. – викладач Юр'ївського університету. В 1902 р. захистив магістерську дисертацію на тему: «Происхождение периодических комет». Член-кореспондент АН СРСР (1927). З 1934 р. – директор Астрономічної обсерваторії Одеського університету. В 1937–1938 pp. – професор, декан фізико-математичного факультету ОДУ.

Основні праці: «Путеводитель по небу» (1894), «Происхождение периодических комет» (1902), «Успехи астрономии в XIX столетии» (1902), «Звездный атлас» (1906).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 196.