Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Передмова до т. VII «Жерел»]

Михайло Грушевський

В сім томі подаємо люстрацію королівщин в руських землях Корони Польської, переведену на підставі соймової конституції 1562 – 1563 pp. про періодичне, що п’ять літ люстрування королівщин (Vol[umina] legum, II, с. 17 = 618). Була се друга і заразом остатня люстрація, переведена відповідно до сеї ухвали. Ревізори до того були визначені на Люблінськім соймі 1569 p. (Ibid., с. 97).

Для люстрації «Русі й Волині» делеговані були Миколай Малоховський, секретар королівський, Никодим Лєкинський, каштелян накельський, і Миколай Ґжибовський, підкоморій варшавський, й вони в pp. 1570 – 1571 ту ревізорію переводили: тільки замість Ґжибовського бачимо на люстрації іншу особу – Станіслава Корчевського. Результати їх роботи маємо в двох рукописних книгах архіву Коронного Скарбу (тепер в Варшавськім головнім архіві, в відділі люстрацій під ч. 45 і 46). Оправлені однаково в пізнішу оправу (оправа ся споряджена, очевидно, коронним підскарбієм Т.Веселєм, має на витиску його герб – Rogalia, з ініціалами: W. W. Т. Р. К. і датою 1763 p.), вони містять дві описі сеї люстрації, списані письмом XVI в., очевидно – як справоздання з люстрації.

На хребті одної (ч. 45) читаємо: «Lustracya woiewodztwa Ruskiego 1569», на другій ту саму напись, але з датою 1570 р. Се, властиво, та сама опись в двох відмінних версіях: обидві рукописі переважно сходяться до буквальності, але досить часті й різниці між ними: в назвах сіл, в обрахунках доходів і в деяких відомостях. Найбільша різниця та, що перша книга не має староства Хмельницького й кінцевої описі руських соляних жуп, друга (ч. 46) не має люстрації староства Барського. І в тій і в другій нема описей цілого ряду галицьких королівщин, люстрованих в 1564 – 1565 pp., що тепер також мусили підпасти люстрації; не кажу вже про Волинь, що також мусила бути злюстрована сими люстраторами.

При виданні в основу положено текст книги № 45; пізніші варіанти другої версії вказано в нотках, а всі екстраваґанції її подані в нотках, або в тексті, в ломаних скобках. Видано таким чином весь текст люстрації, який дають обидві версії. Опущено люстрацію Барського староства, видану мною не так давно в VIII часті І тому «Архива Юго-Западной России, отже, виданні загально приступнім, з тої ж рукописі і тим же способом, як і отсе видання цілої люстрації. Натомість не уважав я потрібним опускати деякі часті люстрації, опубліковані в інших виданнях, а то видані в давніх додатках до час[опису] «Gazeta Lwowska» описі Скальського й Коломийського староства (Скальське староство – в річнику 1859, ч. 37 – 40, Коломийське – 1861, ч. 23 – 24, з копій XVIII в.): уже хоч би з огляду на бібліографічну рідкість сього видання треба було їх наново видрукувати [Щоб кого не ввели в помилку вказівки на видання люстрації Львівського староства 1570 p., зазначу, що люстрація, видана в отсім томі, не була досі друкована, а вийшов під сею назвою акт слідства в різних спірних справах Львівського староства, переведеного ревізорами під час люстрації 1570 р. (в програмі реальної школи в Стрию за р, 1900).].

Вступна стаття до сього тому в’яжеться безпосередньо зі вступними розвідками т. І–III. До тому долучено покажчики імен і річей, зладжені д. П.Рондяком.

В дальшім порядку публікації приходить черга на інвентарі королівщин XVI в., копії їх зібрані вже й публікація буде тільки питанням часу.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. [Передмова до т. VII «Жерел»] // Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1903. – Т. VII. – С. І–II.

Результати їх роботи маємо в двох рукописних книгах архіву Коронного Скарбу (тепер в Варшавськім головнім архіві, в відділі люстрацій під ч. 45 і 46 – сучасна архівна легенда: AGAD. – ASK. – Dz. XLVI. – Nr 45 – 46.

І в тій і в другій нема описей цілого ряду галицьких королівщин, люстрованих в 1564 – 1565pp., що тепер також мусили підпасти люстрації; не кажу вже про Волинь, що також мусила бути злюстрована сими люстраторами – до цього дня видано також люстрацію 1570 р. для Підляського воєводства: Lustracje wojewόdztwa Podlaskiego 1570 і 1576 / Wyd. Jerzy Topolski. – Wrocław, 1959.

…виданів давніх додатках до час[опису] «Gazeta Lwowska « описі Скальського й Коломийського староства (Скальське староство – в річнику 1859, ч. 37 – 40, Коломийське – 1861, ч. 23 – 24, з копій ХVІІІ в.) – див.: Starostwo Skalskie г. 1570: lustracja czyli opis pożytkόw skarbowi krόlewskiemu przypadajączych // Dodatek miesiączny do «Gazety Lwowskiej». – Lwόw, 1859. – Nr 37. – S. 160; Nr 38. – S. 164; Nr 39. – S. 168; Nr 40. – S. 171 – 172; Opis dochodόw і pożytkόw starostwa kołomyjskiego і miasta, sporządzony r. 1570 // Dodatek miesiączny do «Gazety Lwowskiej». – Lwόw, 1861. – Nr 23 – 24;

…люстрація, видана в отсім томі, не була досі друкована, а вийшло під сею назвою акт слідства в різних спірних справах Львівського староства, переведеного ревізорами під час люстрації 1570 р. (в програмі реальної школи в Стрию за р. 1900) – згадане видання здійснив польський дослідник Корнелій Гек, див.: Heck K.J. Pomniejsze źrόdła do dziejόw literatury і cywilizacji polskiej w XVI і XVII ww. – Stryj, 1890. – Т. 2 (= Sprawozdanie dyrekcyi wyższego gimnazium realnego w Stryju za rok szkolny 1890).

Mирон Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 311 – 312.