Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

6. Гречпіль

Михайло Грушевський

Mikołai Henryk z Dobrowice Firley, krakowski, hicki kanonik, proboszcz krasiczynski, sekretarz iego krolewski mosci, same uznawszy słuszność aby wszelkie przywileie у daniny od swiętobliwych antecessorow nadane w sukcessorach zupełnie we wszystkim strzymane były, tedy z tey przyczyny za gorącemi instancyiami Wasyla Pasławskiego, popa hreczpolskiego у samą słusznosc do aprobatiey praw iego przystąpic musiałem. Przeyrzawszy się albowiem dostatecznie w prawach przerzeczonego Wasyla Pasławskiego, popa hreczpolskiego, ktorego j. w. i. pan Marcin hrabia na Krasiczynie Krasicki, woiewoda podolski, lubomski, bolem. [В ориг[іналі]: lubomirski, bolaut.], przemyski starosta, fundator probostwa krasiczynskiego, przy oddawaniu erektiey w. imci xiędzu Marcinowi z Siecina Krasickiemu archidiakonowi łuckiemu, proboszczowi pierwszemu krasiczynskiemu oddał у zalecił, upraszaiąc, aby na tem popowstwie z swemi potomkami, a to z tey ratiiey, iz nie mało summę, kupuiąc to popowstwo z possesiey Hreczpola i. w. fundatora, na tym popowstwie miał, у znowu na potrzebe dworu hreczpolskiego z osobna znacznie dał, bez wszelkiey turbatiey zazywał. W czym przerzeczony imс. xiądz archidiakon w nagrode dobroczynnosci winno wszystko wypłacaiąc wdzięcznoscią, bynaymniey i. w. fundatora nie turbowali, on aprobował у oraz summę znaczną grzywien na tem popowstwie zeznał у potwierdził, ze kiedy przewiley od w. imci xiędzia archidiakona temuz Wasylowi Pasławskiemu popowi hreczpolskiemu nadany, od wielkiey zbutwiałosci wszędzie podarty у poszarpany rozsypał się kartki, mnie о renowatio onego upraszał, w czym słuszney iego prosby wysłuchawszy у ten przywili s pracą nie mało iednak wyczytawszy, we wszystkim, iako sukcessor, podług samey słusznosci renowuię, uznawam у aprobuie tak względem grzywien, ktorych w iedne rachube komput uczyniwszy sto piędziesiąt mu przyznaie, iako у roli na osiadłosci między Węgrzynem у Hawryłem od rzeki Sana az do lasu, takze między Kurasem у Srogim od potoka az do lasu krasickiego, do tego popowstwa, takze у łąki Hryczowska nazwaney, od i. w. fundatora za pewnym honorarium, według attestaliey w pierwszym przywileiu, od przerzeczonego Wasyla Pasławskiego popa hreczpolskiego kupioney у iemu nadaney, czego mnie у kazdemu po mnie następuiącemu proboszczowi iako у wszystkim przeszłym względem tey roli у łąki w kazdym roku w dzień s. Marcina złt. dwanascie czynszu płacic powinien, a za to od wszelkich innych podatkow, powinnosci, posług, podrozy у podwod wolen zostaie. Iezeliby zas pomienionego czasu on sam albo następuiące potomkowie iego płacic nie chcieli albo tez wazyli się przedac у szafowac popowstwem у do niego rolo nalezącą bez woli pana swego, summę wzwyz mianowano tracie będą. Prawa tego dotąd Wasilowi Pasławskiemu popowi hreczpolskiemu z potomkami swemi wolno będzie uzywac, puki summa pomieniona sto piędziesiąt grzywien odemnie albo od sukcessora mego nie będzie oddana. Na со dla lepszey wiary у pewnosci pieczenc moią przycisnołem у ręko własno podpisałem. W wigilią narodzenia Matki Bozey Przynayswiętszey Panny Mariey roku 1668. Mikołay Henryk z Dąbrowice Firley krakowski 1. k. proboszcz krasiczynski sekretarz iego k. m.

Toz wszystko potwierdzam, będąc possessorem na ten czas. Paweł Woiakowski kanonik Iwowski, proboszcz krasiczynski prochnicki m[anu] pfropria].

Ia iako possessor ad praesens Hreczpola to prawo niegdy Wasyla kapłana wzostałym synom iego Wąsylowi і Gabryelowi kapłanom hreczpolskim in toto approbuię. Iednak poniewaz Wasyl synow nie ma, Gabryela, iako młodszego brata, у synow iego do spłacenia popowstwa wyzey specifikowanego według uznania ludzi na to wy(sa)dzonych blizszym czynie, nа со dla lepszey wagi podpisuie się. Datt[um] w Hreczpolu 7 martii 1692. L[ocus] s[igilli].


Примітки

Гречпіль – тепер с. на території Польщі.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 106 – 108.