Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7. Гречпіль

Михайло Грушевський

Anno D[omi]ni 1760 die 16 Ianu[a]r[ii], podczas wizyty cerkwi reczpolskiey, erekcyą teyze cerkwi zakonnotowałem w nizey opisany sposob:

Antoni z Rudy, Popław Popławski, dziekan katedralny chełmski, kanonik katedralny przemyski, proboszcz krasiczynski, odrowązki, zglobinski pleban, uwazaiąc praktykowaną przedaz przez dziedzicow dobr, a kupno przez staraiących się о prezentę у poswięcenie na kapłanstwo osob religiy greckiey, przez со tak vendens iako emens takową prezentę per violatos ss. canones et bullas pontificum w symonią z utratą sumienia у dusz swoich wpadali, przeto zabiegaiąc у unikaiąc takowym inkonweniencyom, stosuiąc się do prawa kapłanom religiy greckiey w społecznosci z kosciołem rzymskim zostaiącym, ninieyszy uczciwemu Ianowi Pasławskiemu, о poswięcenie na kapłanstwo do cerkwi reczpolskiey staraiącemu się, tudziesz iego następcom dac przywiley, iakoz nadaię, konserwuiąc cerkiew s. reczpolską pomienionego Iana Pacławskiego po otrzymanym do teyze cerkwi poswięceniu, iako у po nim następuiących kapłanow przy roli na osiadłosci między Węgrzynem у Hawryłem od rzeki Sanu az do lasu, tak miedzy Kurasem у Srogim od potoka az do lasu krasickiego, tudziesz łąkę Hryszkowska nazwaną, oraz znowu quosvis antecedaneorum meorum ac dictae villae haeredum w domaganiu się danin z pomienionych gruntow abusus, tegoz Iana Pacławskiego po otrzymanym kapłanstwie у po nim następuiących do pomienioney cerkwi kapłanow od wszelkich danin, czynszow, osypow, podwod, składek gromadzkich у pogłownego, alias a quibusvis danin in genere quam in specie oneribus uwalniam temporibus perpetuis. Który to przywiley ręką, moią, podpisuię у pieczęcią stwierdzam, salva tamen per omnia approbatione ill[ustrissimi] excell[entisi]mi et r[evere]nd[issi]mi domini loci ordinarii przemysl[iensis] ritus mei latini seu officialis eius generalis premisl[iensis]. Datt[um] 6 febr[uarii] 1751 w Reczpolu. X. Antoni Popławski m[anu] p[ropria].

Approbatio eiusdem erectionis per ill[ustrissimu] Andreas Pnyki officialem generalem przemys[liensem].

Andrzey na Pnysach Pnyki biskup tanenski, suffragan proboszcz katedralny у officiał generalny przemyski. Wiadomo czyniemy, komu о tym wiedziec teraz у na potym będzie nalezało, iz my przywiłey intro napisany favore osoby Iana Paclawskiego r[itus] graeci latino uniti na kapłanstwo do cerkwi we wsi Recpol nazwaney będącey swięcic się maiącego, tudziez następcow iego teyze cerkwi parochow od w. im. x. Antoniego Popławskiego, dziekana katedralnego chełmskiego, kanonika przemyskiego, proboszcza krasiczynskiego у pomienioney wsi Recpola do tegoz probostwa inkorporowaney possessora dany przeczytawszy, tudziesz zmiarkowawszy, iz ad praescriptum ss. canonum со do uwolnienia wszelakich cięzarow z gruntow przerzeczoney cerkwi recpolskiey tymze przywileiem nadanych, iest ułozony, tenze przywiley auctoritate ordinaria aprobuiemy, konfirmuiemy у aby wiecznemi czasy trwał, deklaruiemy, dla większey zas wagi у waloru przy przycisnieniu pieczęci naszey officialskiey ręką własną podpisuiemy. Dan w Przemyslu dnia 30 marca r[oku] p[ańskiego] 1751. Andreas Pnyki eppus tanensis, suffraganeus officialis premisliensis m[anu] p[ropria]. L[ocus] s[igilli].

Literae hae ingrossatae sunt actis consistor[ialis] g[enera]lis premisl[iensis] rit[us] graeci sub die 30 maji 1751 ad Valaviae.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 108 – 109.