Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10. Дубковичі

Михайло Грушевський

Angela Drohoiowska, podstolina zydaczeska, iasnie wielmoznemu im. xiędzu Onufremu na Szumlanach Szumlanskiemu przem[yskiemu], sanoc[kiemu] у sambor[skiemu] biskupowi przy złożeniu moiey naynizszey u nog iego pasterskich submissyi mam honor doniesc, iz wakuie dotąd w dobrach moich dobkowskich cerkiew s., pod tytułem s. Mikołaia biskupa mirrenskiego zostaiąca у bez własnego pasterza osierociała, przeto poddani moi a wierni Xtusowi iako w administrowaniu ss. sakramentow, tak w stuchaniu zbawienney nauki wygody nie maią. Zapobiegaiąc tedy tak całosci pomienioney cerkwi s. iako у zbawiennemu pozytkowi dusz ludzkich, umysliłam do teyze cerkwi prezentowac uczciwego Irzego Kondrowicza, mnie z zycia, nauki, statku у dobrych obyczaiow zaleconego у dobrze wiadomego, iakoz ninieyszym listem aktualnie prezentuię у onemu popowstwo dobkowskie z gruntami, rolami, sianozęciami, ogrodami (iako to cwiercią pola zaczynaiącą się, od stawu gornego podle Iwanowego pola, a ciągnącą się do rzeki rokitnickiey, z łąką, dwiema staianiami pola w łanie panskim przy granicy boratyńskiey, у z łąką, ogrodem iednym przy gornem stawie prosto cwierci poswiętney у ogrodkiem z sadem, gdzie duchowni pasieczkę miewali, przez s. p. w. i. m. pa. Iozefa Drohoiowskiego podstolego zydaczeskiego, męza moiego do cerkwi przerzeczoney wiecznemi czasy swiątobliwie nadanemi, у innemi przynależytosciami у akcydensami nadaię, у konferuię, uwalniaiąc go od wszystkich podatkow, czynszow, danin, cięzarow, powozow у innych extorziy, iakimkolwiek pretextem rozumieiących, tak dworskich, iako gromadzkich, obliguiąc у obowiązuiąc wszystkich imciow panow sukcessorow moich teraz у nа potym będących, aby tey wyrazney woli moiey zadnego praeiudicium у krzywdy nie czynili, ale onę nienaruszoną zawsze w całosci zachowali. Pomieniony zas Irzy Kondrowicz przyszły paroch dobkowski у іппі sukcessorowie iego in vim tey erekcyi powinni będą za mnie у za moich antecessorow у ро mnie następuiacych kollatorow błagac maiestat boski, w kazdą sobotę msze s. odprawuiąс.

Za ktorym przy powtorney unizonosci moiey pokornie upraszam i. w. w. w. pana dobrodzieia, aby ten, nie inny przy złożeniu rąk iego pasterskich na stopien kapłanski miał bydz wyniesionym у do cerkwi s. dobkowskiey instituowanym.

Co dla lepszey wagi przy zwykłey pieczęci moiey ręką własną stwierdzam. Dan w Dobkowicach dnia 23 lipca 1757 roku. Angela Drohoiowska.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 110 – 111.