Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3. Хирина

Михайло Грушевський

Marcin z Siecina na Krasiczynie у Dubiecku Krasicki oznaymuje tym moim pisaniem, yz wielebnemu Michałowi popowi, synowi wielebnego Iana popa chyrzynskiego, popowstwo chyrzynskie ze wszystkimi gruntami, polami, rolami у ze wszystkimi pozytkami, dochodami, daniami у wolnosciami do tego popowstwa starodawna nalezącemi, do tego popowstwa przydaie rolą grechowską temu popowi daie у daruie iemu у potomkom iego. Na ktorym popowstwie summa złotych polskich czterysta monety у liczby polskiey przezemnie у od antecessora mego swiętey pamięci Marcina na Krasiczynie Krasickiego, woiewody podolskiego, pana stryia mego, rzetelnie powzięta przez onego у przezemnie od pomienionego Michała popa chirzynskiego, ktora to summa wysz mianowana temu popowi у potomkom iego zapisuie na tym popostwie chyrzynskim. A tego popowstwa przerzeczony Michał pop chyrzynski sam у potomkowie iego wolno zazywac będą.

Takze iezeliby tez z potomkow Michała popa chyrzynskiego po nim będących ktory z owych nie byl sposobny na urząd duchowny, tedy ta summa wysz mianowana złotych czterysta ma bydz wrucona у oddana potomkom Michała popa chyrzynskiego. Iednak ze tern Michał pop chyrzynsky у potomkowie iego będą powinni dawac z tego popowstwa czynszu groszy trzydziescie, kapłonow cztery, iaiec коре па wielkanoс. Od wszystkich ynszych podatkow, to iest danin, powozow, posług wyzwalam у wolnym czynie iego samego у potomkow iego. Wrąb wolny na potrzeby у opal domowy z chyrzynskiego lasu według zwyczaiu dawnego pozwalam mocą tego przywileiu mego, ode mnie у od antecessora danego pomienionemu Michałowi popowi chyrzyńskiemu, dla lepszey wiary у wagi z podpisaniem ręki moiey у przycisnieniem pieczęci.

Z Krasiczyna anno Domini 1642 miesiąca decembra dnia 8. Marcin Krasicki. Locus sigilli.


Примітки

Хирина – тепер с. на території Польщі; церква вже існувала в селі в 1507 р. (BudzyńskiZ. Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie XV і XVI wieku // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / Pod red. S.Stepnia. – Przemysl, 1990. – S. 142).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 104.