Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1. Заміхів

Михайло Грушевський

Władysław z Zielanki Zelenski, wsi Zamiechowa, Czemierzowicz częsci swoich dziedzic, wiadomo czynię tym pisaniem moim (ktore takiey wagi chcę miec iakoby przed aktami autentycznemi uczynione było) teraz у nа potym będącym, iz ia dobra swoie dziedziczne, to iest popowstwo we wsi Zamiechowie, częsci moiey podlegle, z siedliskiem, z ogrodami, sadami, z sadzawką, w ogrodzie tymze popowskim lezącą z rolą to iest pułłankiem do tegoz popowstwa zdawna nalezącym, podle goscinca radymienskiego lezącym, wszerz od tegoz goscinca do pułłanku panskiego mego, a wzdłuz od gumien az do granic zamoyskich ciągnącym się, ze wszystkiemi pomienionego popowstwa у gruntow wyzey opisanych, do niego zdawna nalezących, pozytkami, przychodami, przynalezytosciami, nic sobie ani komu inszemu z pomienionych dobr popowstwa nie zostawuiąc ani uymuiąc, za summę złotych dwiescie Iwanowi popowi у Helzbicie małzonkom у potomkom ich przydałem, zapisałem wiecznemi czasy; w ktore to pomienione dobra intromissyi zaraz у spokoynego uzywania dopuszczam, daiąc im у ich potomkom zupełną moc у wolnosc dobra te pomienione wiecznemi czasy komukolwiek zechcą dać, darować, przedac, zpienięzyc, na iakiekolwiek pozytki swe zechcą obrocic у przywodzić, w czym ia przeszkadzać nie będę у nie powinienem, у owszem przerzykam у obiecuię to z potomkami swemi, ze pomienionego Iwana рора у Helzbitę małzonkę iego у potomki ich przy wolnosciach ich zwyczaynych względem wyz opisanego gruntu у popowstwa zachowam.

A iż tenze pop pokazał mi przywiley od sławney pamięci Anny z Swidna Zamiechowskiey antecessorki moiey na summę trzydziesci złotych у dwa у groszy dwanascie, na tymze popowstwie przez nie zapisane, tedy ten to przywiley teraznieyszym pismem moim wcale aprobuię у utwierdzam. Na со wszystko dla większey wagi у pewnosci ręką się swą własną podpisuię у pieczęć swą przycisnąc rozkazałem.

Działo się w Zamiechowie, dworze moim, w sobotę przed swiętą Troycą bliższą roku tysiąc szescset trzydziestego siodmego. Władysław z Zielenki Zielenski m[anu] p[ropria]. L[ocus] s[igilli].

Haec erectio oblata est in castro premisliensi anno D[o]m[ini]. 1641 feria 3-tia post festum S-ae Hedvigis electae proxima.


Примітки

Заміхів – тепер с. на території Польщі.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 102 – 103.