Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5. Рушельчичі

Михайло Грушевський

Zofia z Przyborowia Slizowska, stolnikowa ziemie Nurskiey, у Ierzy na Raduczu Korabiewski, czesnik liwski, wsi Ruczelczyc dziedzice, maiąc respekt, ze cerkiew swięta we wsi naszey dziedziczney Ruszelczycach ab anteactis haeredibus fundacyi, ut de hire requeritur, dotychczas nie ma, iezeli iaka znaydowala się, ut pola inferens sortem Dei tributariam iak nie mogła tak nie moze subsistere, poniewaz in eius fundamento kapłan со rok powinien był censum quendam do dworu płacic, dla czego ia maiąc wzgląd super unitam Graecam cum Romana ecclesia, chcąc zeby przy nalezytey tey sufficyencyi większa a większa chwała Boska pomnazała się, у zeby kaplan przy pomienioney cerkwi s. zostaiący był circa curam animarum pilnieyszy у ochotnieyszy ad obsequia, ktore parafianom vi officii sui praestare tenetur, tez pola, ktore ab antiquo in sua circumferentia duchowny ruszelczycki trzymał, iako to roli pullanek ieden od goscinca, ktory idzie przez wies od domu popowskiego az do lasu ruszelczyckiego między polami z iedney strony Piesienkowym, a z drugiey Onyszkowym, drugi zas pułłanek od cerkwi ruszelczyckiey do Sanu, między miedzami z iedney strony Borysowska, a z drugiey strony Klimkowska, takze za Sanem pola kawalec od granicy Babickiey, a z drugiey strony miedze Muszakowskiey, pole nad goscincem ku Babicy na Dąrowie, – ab omni onere et solatione czynszu uwalniamy, a uwolnione wiecznemi czasy in possessionem irrevocabilem cerkwi s. puszczamy, ustępuiemy, daiemy у daruiemy, wszelkie powinnosci dworskie (exceptis reipublicae oneribus) kassuiemy applicando zas wzwyz opisane pola cerkwi s. et presbytero, per haeredem tey wsi praesentando, sine ulla successione na iego dzieci.

Chcemy azeby kaplan przy cerkwi s. zostaiący, uznawszy toz beneficium nasze, in vim wdzięcznosci swoiey pro animabus suffragio carentibus kazdego tygodnia w rok dwie msze swięte, to iest we srodę у w piątek perpetuis temporibus odprawiał. W nabozenstwie porządek prowadzil, na pacierze rano, w południe у w wieczor dzwonic kazał, upominaiąc ludzi, aby za uslyszeniem dzwonu po iednym pacierzu у pozdrowieniu anielskim odmawiali, katechizmu zeby nauczał, sacrosancta sacramenta ze wszelką ochotą, iak powinien bedzie, administrował; za со pro labore ma brae od każdego kmiecia po pułkopy zboza; diaka do pomocy odprawowania nabozenstwa zeby trzymał, od pogrzebow, chrztow, slubow nadto nie wyciągaiąс. Co my у sukcessorowie nasi tenebuntur zachować. Na со się in majorem fidem et valorem przy zwykłey pieczęci podpisuiemy.

Dat[um] w Ruszelczycach dnia 21 kwietnia roku 1745. Zofia z Przyborowia Slizowska s[ubs]c[ripsi]t. L[ocus] s[igilli]. Jerzy na Raduczu Korabiewski с 1. L[ocus] s[igilli].


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 105 – 106.