Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

LXX. Пѣсня

Михайло Грушевський

Под[обенъ]: Весели ся красная пуст.

Предьвѣчній [Слово се вписано всередині великого П.] родился под лѣти,

Хотячи землю просвѣтити,

Да нас от [т]мы возведе

И ко свѣту приведе

о мрачній (2)

Новое лѣто зачинае,

Новий ц(а)ръ ц(а)ря низлагае, (л.)

Убого ся народил,

Богатого засмутил

Ав[г]уста.

Гди с(и)на породила панна,

Падает Ефесом Диянна.

Прийми также храмина,

Веселится дружина

Х(ристо)ва.

Привикай, Панно, повивати,

Не престай, старче, пилновати

Содѣтеля своего,

Знают пана не(бесна)го

бидлята (2)

Яснота мѣсячная била,

Гди панна с(и)на породила,

Цѣлую ночъ свѣтити,

Волю его чинити

мусѣла.

А звѣзда понудила ц(а)ри,

Бѣгучи к вертепу со дари.

Перше зна(й)шлы пастиріе,

Нѣжли мудри звѣздаріе

І(су)са.

А Иродъ барзо засмутился,

Же Х(ристо)с с Панны народил ся – (2)

Казалъ его питати, ( v.)

По все(й) зе(м)ли шукати –

для ради.

Ирода л’жива омилила,

Иншим ся путем возвратила,

Радуют ся неложно,

Же ходили не прожно

в дорогу. (2)

Смутят ся вси Іродияне,

Крушат ся в(ъ) Eгvптѣ булване,

Агг(е)лъ во cнѣ сказуетъ,

Же ся Ірод готует

на Х(рист)а. (2)

Поймуй же, Іосифе, Панну

З отрочам бѣжи в(ъ) иншу странну:

Поки врази погибнут

И кончину воспріймуть,

пребуди там. (2)

Агг(е)ли с пастирми приходят,

Ц(а)ріе подарки приносят,

Ладан, злато отдають,

Пред ногами падают

Х(ристо)ви. (2)

И ми тежъ с того веселѣмся,

Рождеству его поклонѣм ся,

Жеби от грѣхъ свободил,

А на земли покой мир

даровалъ. (2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Слава Б(о)гу в Тройци, нашему обронци: в konies [Починається другий збірник (с – d); сей рядок становить закінчення загубленої вірші.] (І)


Примітки М. С. Грушевського

Ся псалма, дуже популярна тепер, увійшла і в «Богогласник», де її заведено під категорію «иныя пѣсни вместо небогоугодныхъ обычныхъ колядъ простшимъ пѣвцемъ служащыя» (вид[ання] 1791 р., № 17; вид[ання] 1886 р., № 7), наводжу варіанти з вид[ання] 1791 p.:

1 Превѣчный 3 возведеть 4 приведеть 5 заблудшихъ 6 зачинаеть 7 низглаголаеть 9 богатаго 10 Ирода 12 в Ефессѣ 13 Познай Б(о)га Храмино 14 дружино 17 престань 21 Полнота 23 ночъ 24 полнити 27 Спѣшити.

28 – 30 змінено:

Витали Пастыріе, По семъ знайшли Царіе Царя всѣхъ.

31 – 35 в «Богогл[аснику]» стоять по 36 – 40.

31 с того 32 Г(оспо)дь (зам[ість]: с Панни) 33 шукати 34 питати 35 здрады. 36 оставили 37 возвратили 41 Смутятся вси 42 В Eгvптѣ балваны… 46 Пойми 47 В Eгvпетъ твори стезю странну 48 Даже 50 Буди.

51 – 55 в «Богогл[аснику]» нема, та і в тексті співаника вони представляють безпотрібну вставку (повторення в[іршів] 26 – 30) і зайшли сюди, мабуть, з іншої коляди.

56 – 60 в «Богогл[аснику]» відмінно:

Ироду не уподобимся,

Вѣрніи, Христу поклонимся:

Бы насъ грѣховъ заховалъ,

Свое царство даровалъ

На вѣки.

Подаю заразом варіант, записаний для мене на українськім Поліссі (коло Іскорости) д. П.Голотою:

Новиї лїта начинали,

Богатого царем називали,

А вбогий цар народивсь,

Богатого засмутив

Ірода.

Привічний на сьвіт народив ся,

Сходящий з неба воплотив ся.

Зьвізда всю ніч сьвітила,

Єго волю чинила,

Мусїла.

В Ірода місячна обіда;

Вже Дїва Сина породила.

Казав Єго шукати,

По всїм сьвіту питати,

Убити.

Радуйте ся да всї бурлаки,

Хрестите ся да всїї людяки.

А хрестяне не того [Себто: а хрестяне і не догадують ся (примітка записувача).],

Чого Ірод лютує –

Для Христа.

Привикай Бога сподївати,

Не переставай старців пильнувати –

Родителя своєго,

Знаємъ Бога нашего

Із роду.

Деякі колядники починають сю колядку такими словами:

А в печі пироги сиділи,

Вони собі горя притерпіли.

Я до печі приступав,

По одному витягав,

Поки були.

У печі пирогів не стало.

Я поліз на гору по сало

І там сала не дістав,

З драбиною з гори впав

Забився.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 231 – 232.