Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

31.08.1913 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Так VIII кн[ижка] ЛНВ вийшла без статі статті з Галичини, сором! Принаймні хоч на IX щоб поспіла. Уже майже все одіслано. Коли б не спізнився Ign[otus]. Ми вернулися до Львова в четвер з великою бідою через зірвані дороги. Незадовго вибераюся вибираюся до Київа Києва.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 60 – 60 зв.). Поштова картка. Адресована: «В[исоко]поважаний Др. Іван Джиджора, о. п. Голгочі». Штемпель Львова (31.VIII. 13).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем.

Так VIII кн[ижка] ЛНВ вийшла без статі статті з Галичини, сором! Принаймні хоч на IX щоб поспіла. – Не було огляду І.Джиджори не лише у VIII, але і в IX книжці ЛНВ. Вийшла вона лише в X книжці: Ignotus. Галицька кріза криза // ЛНВ. – 1913. – Т. 64. – Кн. X. – С. 177 – 185.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 267.