Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.12.1913 р. До І. Джиджори

Київ 29/ХІ.(12/ХІІ)913

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Сподівався, що, може, застану від Вас у Київі Києві листа, але не застав нічого. Не було і статі статті Ignotus[-a], котрої конче вже сій книжці потрібно. Ані статі статті Кузелі, котру лишив, як відомо Вам, в шуфляді шухляді в столику коло печи і просив – тому 2 тижні – прислати, бо вона тут потрібна.

Взагалі нема ні від кого статей для ЛНВ, що ставить його в досить ніякове становище перед тутешніми людьми. Франко написав мині мені грубіального листа, що йому грошей за Данта не платять. Застав лист від Виділу Т[овариства] Шевч[енка] – він не бачить причини, чому б я не міг працювати в теперішніх обставинах; коли я зволю назвати перешкоди, Виділ буде старатись їх усунути. Думаю, що відповідати на се нема чого?!

Напишіть, як роспорядили розпорядили пенсією.

Чи нема чого важного в кореспо[н]денції.

Конче треба статі статті Ignotusa.

Ваш М.Г[рушевський]

З подорожи до Москви я дуже вдоволений: в архиві зробив чимало, з’їзд удався дуже добре.

Чому не присилаєте текста?

Нині посилаю Мостіцькому програму викладів і лєгітімацію легітимацію до прольонгати.

Б[удь] л[аска], допильнуйте, аби Франкови Франкові гроші за Данта (я про[по]нував 400 кор[он]) виплатили зараз.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 74 – 74 зв.).

Місце написання встановлено за поштовим штемпелем (Київ, 29.11.13) на конверті від цього листа (арк. 68), адресованого: «Австрія, Lemberg, Львов, ул. Понінського, 6, віля Грушевських, В[исоко]поважаному Д[окто]ру Іванови Іванові Джиджорі, Ив. Джиджоре, заказное».

Франко написав мині мені грубіального листа, що йому грошей за Данта не платять. – Йдеться про лист І.Франка від 6 грудня (н. ст.) 1914 р.:

«Даремно дожидаючи Вашої відповіді на моє останнє письмо, я не можу інакше пояснити собі Вашого поступування зо мною як легковаженням моєї особи та моєї праці, за яку Вам зовсім не спішно віддати мені те, що мені по Вашій власній оцінці належиться. Покладаючися на Вашу обіцянку, з якою Ви за свого побуту у Львові обійшлися зовсім легкомисно, я опинився в досить прикрім положеню положенні. Тому ще раз поновляю свою просьбу не як Ваш бувший товариш, що не раз, крім звичайної громадської служби, віддавав Вам також чисто товариські услуги, але як робітник, якого роботу Ви замовили та пустили в світ і якому Ви тут же й забули заплатити» (Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2006. – Т. III / Ред. Л.Винар; упорядн. Г.Бурлака, Н.Лисенко. – С. 316).

Насправді М.Грушевський не раз у своїх листах до І.Джиджори порушував питання про невідкладну виплату гонорару І.Франкові. Виконання цього доручення ускладнювалося фінансовими проблемами Видавничої спілки та Товариства прихильників української літератури, науки і штуки.

Застав лист від Виділу Т[овариства] Шевч[енка]… – Це був лист у відповідь на відмову М.Грушевського, направлену Виділу НТШ з Києва 29 (16) листопада 1913 р. (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 405, арк. 7). Найвірогідніше, Грушевський не відгукнувся на нього (відомостей не виявлено). Останню відповідь Виділові, зважаючи на рішення загальних зборів від 26 (13) грудня 1913 р., М.Грушевський направив у березні 1914 р. Див. коментарі до листів М.Грушевського до І.Джиджори, відправлених з Києва перед 25 (12) листопада 1913 р. та близько 20 – 21 (7 – 8) березня 1914 р.

З подорожи до Москви я дуже вдоволений: в архиві зробив чимало, з’їзд удався дуже добре. – З’їздом М.Грушевський називає зібрання Товариства єднання народностей Росії, яке відбулося 23 листопада 1913 р. за участю представників України, Грузії, Естонії та інших недержавних народів Російської імперії. На запрошення заступника товариства В.Обнінського М.Грушевський прибув заздалегідь, виступив з доповіддю на широкому зібранні, наступного дня мав слово у більш тісному колі представників товариства, про що свідчить лист В.Обнінського від 25 листопада 1913 p.:

«[…] не дадите ли Вы для протокола вчерашней беседы краткий конспект своих двух речей. Я придаю этой беседе значение и хотелось бы сохранить для истории запись ее» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 665, с. 6).

Детально див.: Щоденник Михайла Грушевського 1910 – 1914 pp. в купюрах Київського губернського жандармського управління / Вступна стаття, публікація, примітки С.Панькової // ЗНТШ. – Львів, 2006. – Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції. – С. 616, 627.

…допильнуйте, аби Франкові гроші за Данта (я пропонував 400 кор[он]) виплатили зараз. – Цю суму М.Грушевський називає у своєму зверненні до Виділу Товариства прихильників української літератури, науки та штуки про невідкладну виплату гонорару І.Франкові (див. звернення у коментарі до листа М.Грушевського до І.Джиджори від 5 грудня (22 листопада) 1913 p.).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 276 – 277.