Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.05.1913 р. До І. Джиджори

Київ 27/IV.(10/V)913

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич

Відворотною почтою поштою відсилаю програму. Занесіть її педелеви педелеві і скажіть, що салі залу не пам’ятав напевно, нехай поставить ту, в якій я викладав – здається саля 1, може, Ви самі поставите?

Через конференцію з кадетами в справі законопроекта в укр[аїнських] справах я мусів ще зістатися. Декану, по умові, дав я знати (що хорий хворий), а сподіюся сподіваюся приїхати в четвер, а як ні – то в п’ятницю.

Чи післали послали статю статтю Ignotus-a? Дуже неприємно було, що IV кн[ижка] пішла без неї, і ще неприємнійше неприємніше буде, коли і V піде без неї, а до неї ще статя стаття могла б поспіти, якби її післати послати найдалі в середу – четвер.

Ваш щирий М.Гр[ушевський]

Модзалевському приставте 250 р[уб.], я зараз се внесу на Виділ – його можна б зібрати на п’ятницю. Том Марковича вже кінчиться. Чи приготовили рецензії до «Записок»?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 55 – 55 зв.).

Місце написання встановлено за змістом.

Дуже неприємно було, що IV кн[ижка] пішла без неї… – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва після 22 (9) квітня 1913 р.

Модзалевському приставте 250 р[уб.] – Див. коментар до листа М.Грушевського, відправленого з Києва близько 17 (4) березня 1913 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 263 – 264.