Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.04.1913 р. До І. Джиджори

Москва

Варіанти тексту

Скоропис нарікає, що досі не одержав грошей, що я просив йому післати послати a conto його гонорара з Товариства. Коли не післали послали досі, то пошліть зараз уже не 76.20 кор[он], як я просив, а вже 127 кор[он], а як []:

[…] дошліть решту.

[…] Марія Сильв[естровна],

[…] нів і пробуде

[…] Бойчуку нехай

[…] чора був у Маркових

М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 140 – 140 зв.). Поштова картка з утраченим фрагментом і відповідно текстом (утрачений текст позначено квадратними дужками). Адресована: «Австрія, Lembe[rg], ул. Понінського, [6], В[исоко]поважаний Д[окто]р Іван Джиджора». Штемпель Москви (4.4.13).

Місце і дату написання встановлено за штемпелем та листами О.Скорописа-Йолтуховського до М.Грушевського від 8 та 20 квітня (н. ст.) 1913 р. про виплату гонорару.

Скоропис нарікає, що досі не одержав грошей… – Йдеться про лист О.Скорописа-Йолтуховського від 8 квітня (26 березня) 1913 р., в якому він звітував про зроблені переклади російською мовою II тому «Історії України-Руси» М.Грушевського та порушував питання про виплату гонорару за виконану роботу бажано не пізніше 20-х чисел квітня н. ст.:

«В Вашій картці від 7/III ст. ст. […] сказано, що Ви написали у Львів, щоб мені вислані були гроші за 3 перших аркуші перекладу. Через те, що сих грошей не одержав досі, у мене виникає сумнів, чи не була то описка в Вашій картці з датою: може, замість «1/VI», як стоїть в картці, я мав був вислати на 1/VI, і лиш після того одержав би гроші? […] До 5 аркушів тексту першої присилки в переклад пішло лиш 4 аркуші 7 сторінок. Прошу розпорядитися висилкою грошей власне за цю кількість […]» (цит. за: Гирич І., Тодійчук О. Листи українських соціал-демократів до Михайла Грушевського // Український археографічний щорічник. – Нова серія. – Київ; Нью-Йорк, 2004. – Т. 8/9. – С. 664 – 665).

У наступному листі від 20 (7) квітня 1913 р. Олександр повідомляв: «За 4 арк[уші] 7 стор[інок] Ви вже розпорядилися вислати гонорар (поки що я його не одержав, коли одержу, сповіщу Вас карткою» (Там само. – С. 665 – 666).

…а вже 127 кop[oн]… – У листі від 25 (12) квітня 1913 р. О.Скоропис-Йолтуховський сповіщав М.Грушевському:

«Гроші (107 мар[ок] 81 пф[енінг]) сто двайцять двадцять сім корон одержав. Росписку Розписку за них висилаю разом з цим «Наук[овому] Т[оварист]ву ім. Шевченка» у Львів» (Там само. – С. 666).

Збереглася і згадана розписка про одержання 127 корон (Там само. – С. 667).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 260 – 261.