Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

12.07.1908 р. До І. Джиджори

Львів Львів, 12/VII. н. с. 908 (дата почтової стампілі)

Варіанти тексту

Тяжкий Ви чоловік, Іван Николаєвич, і – Боже – який тяжкий! Чекаю від Вас оглядів часописей, до котрих Ви й книжки звідси позабирали, так що нема комплекту «України»; чекаю своєї статі статті про А[нтонови]ча, котрої таки в конторі нема і по словам контористів мусить бути у Вас; читаю [Вгорі над цим словом рукою Івана Джиджори виправлено «мб. чекаю». – Упоряд.] «Моск[овского] еженедельника», про к[от]рий Вас просив – нічого нема, замовк Ів[ан] Ник[олаєвич]!

Збираюсь писати, питати, що сталося – припадком довідуюсь, що се Солік унеможливив Вам зо мною кореспонденцію. Маєш. А якби припадком не довідався, то вже, мабуть, і не дочекався відповіди відповіді і взагалі ані слова від Вас. І охота Вам робити з себе таку капризну даму і вишукувати історії, де їх нема. Се ж дрібниця з Соліком, а Ви мене вміли впровадити в правдиву фурію, давши отак нурка й замовчавши, коли я чекав від Вас відомостей. Об’яснявся Вам в любви любві неоднократно – що все-таки люблю Вас з отою ростріпанністю розтріпанністю і необчислимістю, к[от]рою Ви так неможливо шкодите й собі, й роботі. Та що ж – по часі знову Ви підозріваєте, що я на Вас щось маю, що відносини між нами розірвані etc. etc. Дайте вже раз тому спокій. Ані не гнівався, ані не гніваюсь.

Вступу до Іностр[анних] дел, коли Ви досі не дістали, то й не дістанете, видно, так скоро, отже, треба зробити щось з матер[іалами] Архива юст[иції] – вибрати збірку документів для «Жерел», статейку для «Записок» і написати дісертацію дисертацію. Се маєте й зробити. Грошей з Київа Києва я просив Вас не брати, але Ви не послухали, хоч се дуже плутає рахунки, й ніхто, м[а]б[уть], тепер не знає, як стоять Ваші рахунки з Т[оварист]вом; напишіть їх раз докладно і пришліть хоч Козловському, хоч мині мені. Я казав післати послати звідси 50 р[уб]. на рах[унок] Археограф[ічної] ком[ісії] і за місяць знову. Якби треба понад то було – напишіть мині мені. Я ще у Львові, але виїзжаю виїжджаю до Криворівні за 3 дні. Напишіть про свої занятя зайняття і пришліть огляди якнайборше.

Цілую Вас!

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 16 – 17). На конверті від цього листа (арк. 15 – 15 зв.) адреса:: «Его Высоко[благо]родию Ивану Николаевичу Джиджоре в г. Москву, Воздвиженка, гост[инница] «Петергоф», № 121». Штемпель на лицевій стороні втрачено разом з утраченим фрагментом конверта. На звороті конверта 2 штемпелі Москви (2.VII.1908).

Місце та дату написання встановлено за написом над початком листа, зробленим найвірогідніше І. Джиджорою.

На цей лист І.Джиджора відповідає 17 (4) липня 1908 р., у датуванні відповіді припустився механічної помилки, вказавши: «Москва 4.VI.908». Саме цей лист М.Грушевського дає змогу правильно датувати і згадану відповідь учня.

Грошей з Київа Києва я просив Вас не брати… – Відомості про пересилку грошей «акуратно» повідомляв М.Грушевському Ю.Тищенко (Сірий). Так, 4 червня (ст. ст.) 1908 р. він звітувався, що послав Івану Миколайовичу 30 руб., «бо він писав, що грошей зовсім не має» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 583, с. 275 – 276). Наступного разу, 23 липня (ст. ст.) 1908 p., писав, що відправив також 30 руб. на телеграфічне прохання І. Джиджори (Там само, спр. 582, с. 133 – 134).

Я казав післати послати звідси 50 р[уб]…. – Ці кошти за розпорядженням М.Грушевського переслав І.Джиджорі В.Козловський. У своєму листі він повідомляв колегу, що на наступний місяць «Грушевський сказав вислати ще 50 руб.», і він зробить це 1 серпня, а на бажання І.Джиджори і раніше (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 39 – 40).

Археограф[ічної] ком[ісії]… – Йдеться про Археографічну комісію НТШ, засновану 15 січня 1896 р. на спільному зібранні Історично-філософічної та Філологічних секцій Товариства.

Незмінним головою секції у 1896 – 1913 pp. був М.Грушевський, заступником – Іван Франко, секретарями: Кирило Студинський (1896 – 1900), Степан Томашівський (1900 – 1902), Олег Целевич (1902 – 1911), Іван Джиджора (1911 – 1913). Від 1906 р. І.Джиджора був членом комісії. Комісія видавала дві серії: «Жерела до історії України-Руси» (1895 – 1913; вийшло 10 томів зі значними пропусками: Т. 1 – 2, 4 – 8, 12, 16, 22) та «Пам’ятки українсько-руської мови і літератури» (1896 – 1930; Т. 1 – 8).

На засіданні комісії 2 листопада 1904 р. М.Грушевський подав проект видання корпусу архівних джерел з історії козаччини. Від 1905 р. по його реалізації почали активно працювати в архівах Варшави, Кракова, Петербурга, Москви, Харкова В.Герасимчук, І.Крип’якевич, І.Кревецький, І.Джиджора, М.Кордуба та ін. Детально про діяльність комісії див.: Гирич І. Організація М.Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894 – 1914) // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 72 – 86; Капраль М. Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (нарис історії діяльності) // Український археографічний щорічник. – Нова серія. – К, 1999. – Вип. 3/4. – С. 56 – 76.

Я ще у Львові, але виїзжаю виїжджаю до Криворівні за 3 дні. – За щоденниковими записами на час написання листа М. Грушевський перебував у Львові, виїхав до Криворівні 2 липня (ст. ст.) 1908 р. (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 196 – 196 зв.; записи від 29 червня, 2 липня 1908 p.).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 172.