Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

На порозі Нової України: гадки і мрії

Михайло Грушевський


Примітки

Вперше праця побачила світ у Києві (Друкарня Акціонерного товариства «Петро Барський») не раніше квітня 1918 р. як основа збірки «На порозі Нової України: Гадки і мрії». Новий суспільно-політичний твір керманича Української революції під назвою «На порозі Нової України» був доповнений добірками його статей, які публікувалися на сторінках газети «Народна воля», «Літературно-наукового вістника» та інших часописів упродовж вересня 1917 р. – квітня 1918 р. і вносили «деякі деталі в розуміння нашого державного процесу, нашого політичного й соціального будівництва» (Грушевський М. На порозі Нової України: Гадки і мрії. – К., 1918. – С. 4).

За первісним задумом М.Грушевський планував доповнити впорядковану збірку також працями іншого автора. Про це свідчить його заувага, зафіксована в рукописі передмови:

«До своїх статей я додав, за згодою автора, дві чужі – тому що вони, по-моєму, дуже докладно віддають гадки і настрої людини з розвиненим громадським почуттям перед лицем тих соціальних і державних завдань, які ставить перед нашим громадянством велика доба, котру нам судилось пережити» (ІР НБУВ. – Ф. І. – Од. зб. 11193).

За нез’ясованих обставин цей задум реалізувати не вдалося. Безпосередньо «політичний заповіт» – «На порозі Нової України» – М.Грушевський підготував у лютому – квітні 1918 р., про що свідчить датування передмови (лютий – березень 1918 р.) та статті «Історія й її соціально-виховуюче значення» (квітень 1918 р.). Збережений автограф передмови датований автором спочатку: «В квітні», згодом ця дата була перекреслена і замінена на: «Лютий – квітень 1918» (ІР НБУВ. – Ф. І. – Од. зб. 11193).

Перша бібліографічна згадка про збірку зафіксована в літописі українського письменства «Книгарі». Вона названа в числі нових видань, що надійшли до редакції в липні 1918 р. Окрім вихідних даних зазначена ціна: «5. 20 гривень». У редакційній заувазі писали, що серед 62 нових видань лише ціни на праці М.Грушевського та Т.Шевченка зазначені в гривнях, решта – в карбованцях (Книгар. – 1918. – Ч. 11 (липень). – С. 674).

Збереглися автографи передмови до збірки (ІР НБУВ. – Ф. І. – Од. зб. 11193) та першої статті («На переломі»; без авторської примітки про зумисний обстріл більшовицьким військом родинного будинку на Паньківській, 9) (Там само. – Од. зб. 11190).

Вціліла також рукописна обкладинка до задуманого перевидання основної частини збірки в 1919 р. Окрім вихідних даних (Мих. Грушевський. На порозі Нової України. І. На переломі (Скорочене видання під ред. Ів. Ор.). – Кам’янець на Поділлі: Видання Міністерства преси Укр. Нар. Респ. – Ч. 104) на цій обкладинці зазначена резолюція: «Друкувати 25. 000 екз. 20/VIII. 1919. Ів. Лизанівський» (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 173. – Арк. 177). Жодних відомостей про реалізацію цього перевидання не виявлено.

Передруки збірки в повному обсязі: Грушевський М. На порозі Нової України: Гадюки і мрії [Фототипний передрук вид. 1918 р.] / Передмова І.Р.Юхновського. – К., 1991; Його ж. На порозі Нової України: – Нью-Йорк; Львів; Київ; Торонто; Мюнхен, 1992. – С. 3 – 132; Його ж. Хто такі українці і чого вони хочуть / Укладач, автор передмови і коментарів О.Л.Копиленко. – К., 1991. – С. 133 – 225.

Безпосередньо праця «На порозі Нової України» (за винятком її складових: «Підстави Великої України. Село. Місто. Нація»; «Історія й її соціально-виховуюче значення») передрукована у виданні: Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського / Упорядкування і підготовка текстів та фотоматеріалів, коментарі та примітки А.П.Демиденка. – К., 1992. – С. 133 – 173. Фрагмент збірки під назвою «Кінець московської орієнтації» передрукований у виданні: Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. Статті і матеріали / Ред. Любомир Р.Винар, Наталія Пазуняк. – Філадельфія; Київ; Вашингтон, 1993. – С. 23 – 26.

Подається за першою публікацією у збірці: На порозі Нової України: Гадки і мрії. – К., 1918. – С. 3 – 70. Праці з розділів збірки «Самостійна Україна» та «Інформаційні статті» подані в другому розділі тому за хронологічним принципом.

За свідченням М.Грушевського, задум написати книжку з викладом свого бачення майбутнього України з’явився в нього 1917 року, коли в бурхливому українському житті траплялися спокійні періоди. Можливо, про цей задум йдеться в брошурі «Українська Центральна Рада й її Універсали: Перший і Другий» (липень 1917 р.), наприкінці якої автор ділиться планами про написання брошури під назвою «Новий лад України». Рукопис першого варіанту цього «політичного заповіту» згорів під час обстрілу та пожежі у київському будинку.

Події, які відбулись по тому, – прихід до влади в Росії більшовиків, українсько-більшовицька війна кінця 1917 р. – початку 1918 р. – призвели до суттєвої корекції політичного світогляду М.Грушевського, змінили погляди вченого і політика. Тому він не вдався до відновлення попередньої праці, а написав цілком новий твір, в якому випробував себе у футурології, спробував окреслити портрет майбутньої України.

Він оголосив завершеною еру орієнтації на Москву, пропонував відродити притаманну Україні від часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави орієнтацію на Захід. Україну він бачив високорозвиненою промисловою і сільськогосподарською країною з високим рівнем освіти, культури й науки. У суспільному плані це мала бути народна республіка.

На думку дослідників В.Верстюка та Т.Осташко, праця «На порозі Нової України» викликає змішану реакцію симпатії та подивування. Симпатії заслуговують мрії і гадки М.Грушевського, побудовані на винятковому революційному романтизмі, зверненні до позитивних і конструктивних суспільних цінностей, високих моральних якостей.

Подивування виникає тому, що Грушевський-політик, який у 1917 р. чітко передбачав розвиток революції, у 1918 р. не відчув, що романтичний етап революції завершився. Соціальна революція з приходом більшовиків до влади вичерпала свої конструктивні можливості і вступила у фазу тотальної суспільної руйнації (див.: Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1997. – С. 27 – 28). Тому на момент, коли книга була написана, вона більше скидалася на утопію, ніж на програму найближчих дій.

Проте засадничі концепції розбудови української держави, викладені в праці, залишаються в багатьох аспектах актуальними і сьогодні. Див. також: Винар Л. «На порозі Нової України» М.Грушевського: впровадження // Грушевський М. На порозі Нової України: Статті і джерельні матеріали. – С. IX – XX.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2007 р., т. 4, ч. 1, с. 225 – 266.