Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Ще до реформи «Просвіти»

Михайло Грушевський

Автор статті в ч. 135 «Діла» справедливо вказує на брак дискусії в справі проектованої реформи «Просвіти», що має в найближчу середу вже прийти по своє порішення перед форум загальних зборів. Реформа далекосягла і варта була всестороннього обговорення заздалегідь. На жаль, проект статуту, вироблений Виділом, тільки недавно опублікований, в останнім числі «Письма з «Просвіти», так що й дискусію над ним розвести не було коли; а тим часом декотрі точки проектованої реформи варті зрілої розваги.

Дуже сильний розвій «Просвіти» в останніх роках, з другої сторони – зміни, які заходять в нашім культурнім житті, справді домагаються перестрою організації сього Товариства. Справа реформи тягнеться від кільканадцяти літ. На жаль, в першу чергу притім все ставиться справа, яка – коли має взагалі бути порішена – то повинна прийти на кінець, а саме: обмеження права членів на участь в житті Товариства через заміну безпосередньої участі членів в загальних зборах системою репрезентаційною. Проект права участі в загальних зборах з голосом рішаючим дає: членам головного Виділу, почесним членам, головам виділів філій (зглядно їх заступникам або делегатам), відпоручникам звичайних членів, вибраних ними на філіальних або окружних зборах, по одному на 50 членів.

Їздити умисно на збори філіальні ad hoc, визначені головним Виділом, щоб вибрати відпоручника на загальні збори – процедура досить утяжлива, і можна думати, що з виїмком хіба більших центрів краю звичайні члени будуть мінімально користати з того права. Треба не знати якої агітації, не знати якого заінтересування, щоби загал звичайних членів був численніше заступлений на загальних зборах. Можна сказати, що з переведенням сеї реформи звичайні члени Товариства фактично стратять інгеренцію в справах «Просвіти».

Загальні збори будуть заповнятися членами головного Виділу, почесними членами, прибраними тим же гол[овним] Виділом (їх іменують загальні збори на внесення виділу) та членами виділів філіальних, оскільки сі будуть дійсно їздити на збори. Досі фреквенція провінціональних членів не бувала велика, натомість живу участь брали члени місцеві; тепер їх участь буде обмежена, зборам грозить дуже мала чисельність, а що для правосильності зборів треба тільки 50-х членів, то Виділ і прибрані ним почесні члени мають можність великої переваги a priori [в першу чергу].

Все се грозить Товариству наслідками, котрих значення не можна навіть предвидіти, а поправа – буде дуже трудна, через утруднений приступ до заг[альних] зборів. Репрезентаційна система, коли має бути заведена (мотиви за нею, які я чув з уст авторів проекту, мене не переконують, мушу признати), то у всякім разі не така, як проектується, і в усякім разі вона має піти на закінчення перестрою «Просвіти», а не попереджати його.

Важні питання програмові і організаційні висуває новий проект, важні питання підносилися при дебаті над ними; добре буде, коли загальні збори здійснять з них бодай дещо – звичайно така велика реформа ніколи не удається відразу, прийдеться її направляти іще і зміняти не в однім, провіряючи на практиці. І по тім всім доперва можна буде розважити справу заведення репрезентаційної системи, а тепер її радив би я a limine [відразу] відложити, аби знову за неї не зачепилася і не застрягла взагалі справа реформи, як уже стільки разів бувало. В кождім разі, справа важна, і загал членів повинен заінтересуватися нею і прибути на заг[альні] збори якнайчисленніше.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Діло. – 1910. – 25 (12) червня. – Ч. 139. – С. 1-2. Підпис: М.Грушевський.

Подається за першодруком.

Стаття написана з приводу розгорнутих дискусій щодо реформування товариства «Просвіта», внесення змін до його статуту (1891 р., четвертого після 1868, 1870, 1877 рр.). Особливе заперечення М.Грушевського викликав проект про заміну безпосередньої участі членів Товариства в загальних зборах репрезентаційною системою. Дискусії щодо зміни статуту «Просвіти» М.Грушевський неодноразово згадує у щоденнику, подаючи власне відношення до цієї справи. 19 лютого 1910 р. він писав:

«Було засід[ання] Шк[ільного] союзу, потім анкети Просвіти для зміни Статуту. Виступав я з критикою, признаючи сей момент невідповідним для відібрання безпосереднього. Дуже енергічно підтримував мене Залізняк. Бачинський боронив реформи» (Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1-4. – С. 106).

Автор статті в ч. 135 «Діла» справедливо вказує на брак дискусії… – йдеться про публікацію: Три проекти статуту тов. «Просвіта» // Діло. – 1910. – 21(8) червня. – № 135. – С. 2-3. Стаття подана під криптонімом «В.Б.» (ймовірно, Володимир Бачинський).

…проект статуту… тільки недавно опублікований, в останнім числі «Письма з «Просвіти»«… – див.: Письмо з Просвіти. – 1910. – Ч. 5.

Дуже сильний розвій «Просвіти»… – детально див.: Гарат Р. Діяльність товариства «Просвіта» в Галичині (1868 – 1921 рр.): Автореф. дис…. канд. іст. наук. – Чернівці, 2004; Лозинський М. Сорок літ діяльності «Просвіти» (В 40-літній Ювілей Товариства). – Львів, 1908; Нарис історії «Просвіти». – Львів; Краків; Париж, 1993.

…а саме: обмеження права членів на участь в житті Товариства – свою позицію щодо цього положення статуту М.Грушевський висловив не лише в статті, але і безпосередньо на загальних зборах «Просвіти», які відбулися невдовзі після виходу статті, 29 червня 1910 р. Він вважав запропоновану репрезентативну систему «неможливою до прийняття». Свої враження від зборів вчений занотував також у щоденнику:

«Заг[альні] збори Просвіти в справі зміни Статуту, я не хотів дуже експонуватися, але стара ся історія потягла мене і я виступив досить різко. Цілий день пройшов властиво в дебаті над системою репрезентаційною; я хотів її вилучити, щоб перейти до інших точок, але се внесення не дало під діскусію. Але справа запоролася, а Калитовський поставив внесення на відложення і так трохи поперепсував. Але справа репрезен[тації] збита основно і, мабуть, не встане; справа значить скінчена, се мене потішає, бо властиво ціла боротьба була дуже мені неприємна» Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 119. Запис від 16 червня 1910 р.).

Запропонований проект статуту прийнятий не був, новий статут «Просвіти» прийняли лише 7 січня 1913 р. Детально див.: Протокол надзвичайних загальних зборів Товариства «Просвіта» у Львові з дня 29 червня 1910 // Письмо з Просвіти. – 1910. – Ч. 6 (1 липня). – С. 163 – 169; Товариство «Просвіта» у Львові. Статути / Упоряд., авт. вступ, ст. В.Пащук, наук. ред. Ф.Стеблій. – Львів, 1999.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 84 – 85.