Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Огляди журналів 1899 р., частина 1

Михайло Грушевський

«Университетские известия» (київські) сього року дали чимало інтересних для нас статей: ітак, д[обродій] Довнар-Запольський подав розвідку про Берестейське староство в XVI [в.] (кн. II, буде мова осібно) і наново видав текст Боркулабовської літописі (кн. XII), заповівши надалі статтю про неї. Д[обродій] Лобода надрукував два вступні виклади); «Русский язык и его южная ветвь» (кн. III, про неї буде мова в бібліографічнім] відділі) і «Былины про Илью Муромца» (кн. X).

Д[обродій] Радченко подав у книгах IV і IX просторове (119 ст.) справоздання про студії в колекціях рукописей Москви і Петербурга: автор мав на меті збирання матеріалів болгарського письменства, але не одно інтересне тут і для нас, як і в його розвідці, друкованій в сім річнику – «Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием».

Д[обродій] Владимиров надрукував у V кн[ижці] огляд студій білоруської мови в останнім десятилітті (1886–1896). Д[обродій] Флоринський подав огляд новинок славістики (кн. VI і XI), висловивши з нагоди статті д[окто]ра Франка в «Slovanski’m Prehlad’i» кілька загальних гадок про українсько-руську мову, що викликали досить живу полеміку. Нарешті, д[обродій] Карачевський в X кн[ижці] розпочав друком довшу розвідку: «Борьба Польши с казачеством в второй половине XVII и начале XVIII века».

В урядовій часті «Известий», в кн[ижці] II, подано протоколи київського організаційного комітету XI Археологічного з'їзду (кн. II і VII) і програму до збирання відомостей про старинності (кн. II), річне справоздання про університет у 1898 р. (кн. III). В додатках подавалися метеорологічні й господарські бюлетені, а в кн[ижці] IX подано покажчик до «Известий» за р. 1884-1896.

«Записки [императорского] Харьковского университета» далі друкували «Історію Харківського університету» проф[есора] Багалія; окрім того, в кн[ижці] IV подано цілий ряд некрологів професорів сього університету. В тій же книжці проф[есор] Сумцов дав бібліографічну замітку про розвідки Драгоманова в болгарськім «Сборнику за народни умотворения [наука и книжнина]». Окрім того, можемо занотувати кілька загальніших відчитів: Максимейка про порівняний метод в історії руського права (головно погляди Фрімена, з критичними поправками), Таубе – «Основні моменти в розвою міжнародних відносин і права», Сокальського – «Про значіння сусідства в історичнім житті народів».


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 30. – Кн. 4. – С. 10 (Наукова хроніка).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 301 – 304.