Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Огляди журналів 1896 р., частина 1

Михайло Грушевський

«Известия Историко-филологического института князя Безбородько» в Нежине, т. 13, 1894 рік. Ніжин – Київ, 1894, ст. 7 + 66 + 23 + 209 + 34.

Філологічний інститут Ніжинський видає річник, що, окрім офіціального справоздання, складається з праць його професорів. З справоздання з шкільного року 1892/1893, заміщеного в сім томі, довідуємось, що професорів і доцентів в нім було 15 (а то, окрім директора, професорів звичайних – 5, екстраординарних – 4, учителів – 5), студентів з початком року – 48, в кінці – 53, закінчило 12.

1894 р. засновано при інституті Історично-філологічне товариство для предметів історично-філологічних і педагогіки – статут його подано в сім томі.

У відділі праць, окрім двох розправ з класичної філології, уміщено початок ширшої розправи д. М[ихайла] Лілеєва «З початкової історії розколу на Вітці і в Стародубщині XVII – XVIII в.» і продовження «Матеріалів і заміток до історії давнього руського письменства» Є[вгена] Пєтухова – з заміщених тут глава одна має предметом «Злату цепь», друга подає цікаве «Слово про кінець світу», описане Востоковим в «Описанії Рум’янцевського музею»; сподіваємось до нього ще вернутись, коли сі праці з’являються в цілості.

На кінці тому додано реєстр змісту перших дванадцяти томів сього річника.

«Ученые записки Императорского Московского университета, отдел историко-филологический», вип. 20 і 20. Москва, 1894, стор. 240 + 50 і Х + 686 + 54 + VII.

Московський університет не має періодичного видання: поодинокі відділи видають від часу до часу томи своїх праць («Ученые записки»). З виданих 1894 р. двох томів праць Історично-філологічного відділу т. XX містить в собі розправу д-ра І[вана] Линниченка про історію суспільних верств в Галичині в XIV – XV в. (про неї див.: «Бібліографія» в т. VI «Записок»); окрім того, ще «Коротку фонетику й морфологію польської мови» проф. Брандта; том же XXI зайнятий розправою д. Р[оберта] Віппера про церковно-державний устрій в Женеві в часи кальвінізму.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. IX. – Кн. 1. – С. 49 – 50 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 24. Підпис: М.Г.

«Известия Историко-филологического института князя Безбородько» – виходили впродовж 1877 – 1921 pp.; спочатку друкувалися у Києві, потім у Ніжині. Структурно складалися з двох розділів: перший – офіційний, де публікувалися матеріали про навчальний процес, програми викладу навчальних курсів за окремими предметами, відомості про діяльність студентів і перелік наукових праць педагогів Інституту. У другому розділі публікувалися наукові праці з класичної філології, мовознавства, етнографії, української і всесвітньої історії, філософії. Серед авторів – А.Будилович, М.Лавровський, Є.Карський, М.Бережков, Є.Пєтухов, Р.Брандт, П.Нікітіна, Ф.Міклошич та ін.

«Ученые записки Императорского Московского университета, отдел историко-филологический» – виходили з 1881 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 276 – 277.