Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.И.Яцимирский. Новые данные о хождении архиепископа Антония в Царьград

Михайло Грушевський

"Известия Отд[еления] русского яз[ыка] Академии наук", 1899, I, с. 223 – 264.

Опись Царгорода Добрині Ядрейковича (пізнішого арх[ієпископа] Антонія) дотепер звісна була з одного лише повного кодексу, виданого пок[ійним] Савваітовим.

Д[обродій] Яцимирський знайшов в Молдавії новий повний кодекс, XV в., близький до виданого, але поправніший і, судячи по мові, ближчий до оригіналу; він дає цілий ряд поправніших варіантів, що подекуди зміняють значіння тексту пам’ятки й дають нові факти. Д[обродій] Яцимирський вичисляє всі сі важніші варіанти в своїй статті і поки не маємо нового видання пам’ятки, в його статтю мусить заглядати кождий, хто хоче користати з Антонієвого «Паломника». Як відомо, головний інтерес він має для царгородської археології; для історії Давньої Русі в нім небагато, але і в сім небагатім новий кодекс дещо дає нового; так, оповідання про церкву Бориса і Гліба в Царгороді читається в нім зовсім інакше (с. 249).

Місце про паломника Леонтія «попа-русина» читається в нім виразно «поп-русин», так що гіпотеза Лопарьова про се місце (див. «Записки», т. XXII) не знаходить потвердження (Яцимирський по дорозі збиває сю гіпотезу на с. 245).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 37. – Кн. 5. – С. 14 – 15 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 235, арк. 247-248. Підпис: М.Г.

Яцимирський Олександр Іванович (1873-1925) – російський філолог-славіст, археограф, перекладач.

…так що гіпотеза Лопарьова про се місце… – йдеться про працю: Лопарев Хр. Опыт толкования некоторых мест в памятниках древнерусской письменности // Журнал Министерства народного просвещения. – 1897. – Кн. VI. – С. 406–420. Працю прорецензував М.Грушевський у: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 22. – С. 16 – 17 (Бібліографія).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 140.