Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] В.Истрин. Хронограф Ипатского списка летописи под 1114 годом

Михайло Грушевський

"Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения]",
1897, XI, с. 83 – 91.

Епізод Київської літописі під 1114 р[оком] має дуже важне значіння в слов’янській міфології своїми глосами про Сварога і Даждьбога. Як відомо, невиясненим і суперечним питанням зістається, звідки взялися сі глоси, чи належать вони редакторові літописі, чи перекладчику «Хроніки» Малали.

На жаль, замітка д[обродія] Істріна не дотикається сього питання (автор приймає, що глоси взяв редактор літописі готові, с. 91); він звертає увагу на питання, що має значити «хронограф», на котрий при тім покликується літопис, цитуючи Георгія Амартолу й Малалу, виставляє здогад, що редактор літописі користав з якоїсь компіляції, титулованої хронографом, і звідти зачерпнув свої цитати; се можливо, але лишається поки що гіпотезою, як признає сам автор.

Він подає при тім порівняння тексту Іпатіївського кодексу з кодексами перекладу Малали – звісного архівного й Віленської бібліотеки.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 26. – Кн. 6. – С. 10 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 240, арк. 4–4 зв. Підпис: М.Г.

Істрін Василь Михайлович (1865-1937) – російський історик-славіст, літературознавець.

…Малали – Іоанн Малала (6л. 491–578) – візантійський історик VI ст. Автор всесвітньої хроніки у 18-ти книгах (першої з відомих всесвітніх хронік), яка починається з легендарної історії єгиптян і доведена до 563 р. Містить багато поетичного матеріалу зі східної грецької міфології, з оповідань про Троянську війну і Олександра Македонського. «Хроніку» використовували руські літописці, вона була перекладена на давньоруську мову (приблизно в X ст.).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 125.