Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Сочинения А.А.Котляревского, т. 4

Михайло Грушевський

(«Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук», т. L). СПб., 1895, ст. V + CL + 401 + 27 + портрет и рисунок

Сим грубим томом закінчився збірник писань пок[ійного] професора київського Ол[ександра] Котляревського, довершене Петербурзькою академією наук коштом вдови покійника. Таким чином, стали загальноприступними писання знаменитого філолога, розкидані в періодичних виданнях або видрукувані окремо в малім числі примірників, так що стали великими рідкостями, а тим часом мають чимале значення.

З-поміж заміщених писань занотуємо, наприклад, кілька рецензій до української літератури і розправку про автохтонність українців (з поводу «погодінської теорії») в І томі; начерк порівняної лінгвістики в т. II; славна розправа про погребальні звичаї слов’ян і монографія про слов’ян поморських в т. ІІІ; монографія про слов’ян балтійських і проба бібліологічного огляду давнього руського письменства в IV т.

Остання праця особливо важна, бо незаступлена ніякою новішою – для студій руської мови і письменства (смерть не дала автору повести далі сю працю й дати також огляд студій над усною творчістю народу). Тут дано загальний огляд історії наук, далі перегляд всієї літератури до руської мови і письменства з докладним бібліографічним апаратом (Котляревський славивсь як знаменитий бібліограф) [Було б добре, якби якийсь з сучасних учених взявся би доповнити сю книжку новою літературою – то побільшило б її вартість.].

Досі ся книжка була бібліографічною рідкістю, бо видрукувана в мало розповсюднених «Филологических записках» воронезьких, а окремо вийшло тільки 99 примірників. Дешева ціна збірника писань (по 2 руб[лі] том) побільшує приступність сієї праці, яку ми дуже поручаемо нашим академікам і кандидатам.

До IV т. доложено біографію Котляревського, споряджену Пипіним (про неї буде мова осібно), і реєстр праць Котляревського з означенням відповідних томів збірника.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1895. – Т. VII. – Кн. 3. – С. 43 – 44 (Бібліографія).

Котляревський Олександр Олександрович (1837 – 1881) – відомий філолог, славіст, професор Київського університету.

З-поміж заміщених писань занотуєм… – йдеться про публікації О.Котляревського в його чотиритомнику: По поводу сочинения г. Данилевского об Основьяненко // КотляревскийА. Сочинения. – Т. 1. – С. 13 – 34; Богдан Хмельницкий, сочинение Н.Костомарова // Там само. – С. 267 – 285; Народні оповідання Марка Вовчка. – СПб., 1858 (Издал П.Кулиш) // Там само. – С. 286 – 303; Были ли малоруссы обитателями полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV веке? // Там само. – С. 624 – 637; Сравнительное языкознание // Там само. – Т. 2. – С. 138 – 212; О погребальных обычаях языческих славян // Там само. – Т. 3. – С. 1 – 300; Книга о древностях и истории поморских славян в XII веке. Сказание об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древностей // Там само. – С. 301 – 484; Славянские древности. Древности юридического быта балтийских славян. Опыт сравнительного изучения славянского права // Там само. – Т. 4. – СПб., 1895. – С. 1 – 206; Древняя русская письменность – Опыт библиологического ее изучения // Там само. – С. 207 – 393.

Погодінська теорія – на думку М.Погодіна, після татарської навали Київ запустів, основна маса населення переселилася на північ, на території, де виникла Московська держава.

Досі ся книжка була бібліографічною рідкістю, бо видрукувана в мало розповсюднених «Филологических записках» воронезьких, а окремо вийшло тільки 99 примірників – заснований О.Хованським на мізерні засоби 1861 р. у Воронежі перший російський філологічний часопис. Ідею такого часопису дуже гаряче підтримав О.Котляревський і в цьому виданні переважно й друкував свої твори. Див. про це: Очерк биографии А.А.Котляревского, составленный членом-корреспондентом Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук А.Н.Пыпиным // КотляревскийА.А. Сочинения. – Т. IV. – С. XXXII – XXXVIII.

До IV т. доложено біографію Котляревського, споряджену Пипіним (про неї буде мова осібно)… – Очерк биографии А.А.Котляревского, составленный членом-корреспондентом Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук А.Н.Пыпиным // Котляревский А.А. Сочинения. – Т. IV. – С. I – CL. Див. також наступну в цьому розділі рецензію М.Грушевського на працю О.Пипіна: Пыпин А.Н. Материалы для биографии А.А.Котляревского. СПб., 1894, ст. 110 + портрет (відбитка з «Сборника Отделениярусс[кого]языка и словесности Императорской академии наук», т. 50, 1895).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 243 – 244.