Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Приват-доцент]

Михайло Грушевський


Примітки

Фрагмент цього твору вперше друкувався у публікації: Бурлака Г. Ще одне джерело до вивчення теми «Михайло Грушевський і релігія» // Біблія і культура: Збірник наукових статей. – Вип. 7. – Чернівці, 2005. – С. 80 – 87.

Увесь збережений текст публікується вперше за автографом: Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Ф. І, № 3609-а, арк. 1 – 31.

Автограф на вузьких аркушах пожовклого паперу, текст записаний з одного боку аркуша, вставки зрідка – на звороті; майже без правок. Збереглися аркуші (згідно з авторською нумерацією): 1 – 7, 52 – 57, 62, 86 – 100, 116, 125, 127 – 137, 150, через це текст фрагментарний, з великими лакунами.

Відповідно до сучасної архівної пагінації зберігся лише 31 аркуш, – таким чином, на жаль, не маємо змоги простежити послідовний розвиток дії твору. На останній сторінці вгорі зазначено «VII», текст не закінчений, обривається на півсторінці.

Цей твір у автографі, про який йдеться (єдине на сьогодні джерело тексту), не має заголовка, однак у щоденникових записах за січень 1891 р. згадано твір з робочою назвою «Приват-доцент» (М. С. Грушевський. Щоденник (1888–1894 рр.) / Підгот. до вид, переднє слово, упорядкув., комент. і післямова Леоніда Зашкільняка. – К., 1997. – С. 89):

«Учора прийшла на думку тема оповід[ання], де був би неудачник. Коли власні свої біди абстрагируєш на якесь типічне лице, вони легшають…» (запис 28 січня 1891 p.);

«Учора вже зробив доволі, міркував за свого «Пр[иват]-доцента», тільки треба, щоб було не поличчя [тобто не портрет однієї особи. – Упор.], а група, а то нудно буде» (запис 29 січня).

Окрім цього, жоден з інших відомих нам на цей момент текстів М. Грушевського не надається за змістом до такого заголовка. Тому припускаємо, що йдеться саме про твір з першою фразою «В актовій залі університету починався диспут…», який зберігся фрагментарно. Також на підставі цитованих щоденникових нотаток датуємо твір приблизно: січень-лютий 1891 р.

На звороті першого аркуша зазначений перелік персонажів: Канюка; Штаньга; Яроцький; Марко Петр[ович]; Етінгер, ректор; Іваницький; Ковалько, стар[оста] 3 к[урсу]; Дяконенко; курсистки; Іван Терентєвич; Малицький; Купецький; Задорожній; Матюшенко; Соловейчик; Марина; Іван; Висоцький; Михальченко; Сумневич; Колька; Іван Дементєвич; Мисякевич.

Галина Бурлака

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 13, с. 466 – 478.