Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Академічний дім

Михайло Грушевський

Порушена свого часу в «Літературно-науковім віснику» справа Академічного дому для слухачів вищих, зглядно середніх шкіл української народності представляється тепер так.

Всього вплинуло дотепер: на руки проф. Грушевського, в рублях: від одного добродія 25 тис. рублів = 63259 74 кор[они], від другого добродія 1000 р[ублів] = 2530 к[орон], від третього 500 р[ублів] = 1265 к[орон], складка з Києва 130 р[ублів] = 528 90 к[орон], з інших складок – 1263 к[орони], в коронах: Вік. Яворський в Бігачі (Босна) – 50 кор[он], Марія Окуневська в Городенці – 50 к[орон], Мих. Грушевський – 500 к[орон], д-р Т.Дембицький в Коломиї – 1000 к[орон] (в книжечці Покутського союзу).

Через Н[аукове] т[оварист]во ім. Шевченка: Діонизій Новак із Полі – 10 к[орон], д-р Вербенець, там же – 10 к[орон], пані Курівцева з Калуша – 20 к[орон], д-р Коссак у Львові – 50 к[орон], Т.Савка в Белзі – 1 к[орона], Мишкевич зі Стрия – 10 к[орон], О.Павляк і складка – 5 к[орон], разом 70702 64 к[орони], а з процентами з кінцем року буде виносити коло 73000 к[орон]. Понадто субскрибував д. О.Чубатий в Заболотові 200 к[орон].

Закуплено з того з початком 1904 р. против устя ул.Мохнацького, близько 800 сажнів кв[адратних] за 26359 76 готівкою, з перенесенням довгу банкового 9357 74 к[орони], і прикуплено до того, для зискання показнішого фронту часть суміжного грунту за 2214 к[орон].

По виладженні акту фундаційного, на підставі котрого дальший заряд сею справою обняло Наук[ове] тов[ариство] ім. Шевченка, з певними правами контролі, застереженими для куратори, передав у липні с[ього] р[оку] проф. Грушевський зібрані гроші й акти делегованому від виділу Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка комітету, зложеному з сих осіб: д-ра Франка, д-ра Макуха і д. Мудрака з виділу Н[аукового] тов[ариства] ім. Ш[евченка], д-ра С.Федака і проф. І.Левинського – з-поза виділу.

Комітет, застановившися над справою будови, з огляду на незвичайне, і правдоподібно – хвилеве – збільшення ціни на цеглу, а навіть брак її сеї осені у Львові (ціна зросла з 24 к[орон] до 40 к[орон] за тисячку!), постановив відложити будову до р. 1905 і розписати тим часом конкурс на плани Акад[емічного] дому. Складаючи сердечну подяку всім п[анам] т[оваришам], добродіям за дотеперішні жертви, заразом подаємо до відомості, що дальші жертви можуть надсилатися також на адресу Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка або до Краєвого союзу кредитового, на книжечку ч[исло] 694.


Примітки

Вперше опублікована під рубрикою «Хроніка: 3 громадського життя» в журналі: ЛНВ. – 1904. – Т. 28. – Кн. 12. – С. 229 – 230. Підписи: М.Грушевський, Ів.Макух.

Подається за першодруком.

Стаття належить до серії публікацій вченого про будівництво гуртожитку для українських студентів у Львові: В справі «Академічного дому» (ЛНВ. – 1902. – Т. 20. – Кн. 4. – С. 1 – 6); Що зробити з «Академічним фондом?» (Там само. – С. 51 – 54); Академічний дім (Там само. – 1905. – Т. 32. – Кн. 12. – С. 177 – 178).

У примітці до останньої зазначеної статті, написаної перед закінченням спорудження Академічного дому, М.Грушевський подає список жертводавців з Галичини. Подані відомості майже цілком відповідають тим, що вміщені в замітці «Академічний дім». У статті «На українські теми. Батьки і діти» (Там само. – 1913. – Т. 61. – Кн. 3. – С. 434 – 441) вчений наголошував на тому, що дім був побудований переважно на кошти «одного українця з Росії» [Є.Чикаленка. – С.П.], а галицьке громадянство «на сю ціль не зложило і п’яти тисяч корон».

ул.Супінськогонині вул. Коцюбинського, Мохнацького – нині Драгоманова.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2, с. 487 – 488.