Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

14.10.1908 р. До М. Грушевського

Заставці Заставці, 14.Х.08

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Подужавши трохи, щойно тепер можу відповісти на лист Вп. П. Професора. Погано сталося, що через недугу не міг я на час дати оглядів ані двох Miscellane-й до «Записок». Miscellanei можу зараз вислати, а огляди певно хтось инший інший вже зробив, коли ні, то можу зробити і я.

Результати мої подорожі такі: збірка матеріялу матеріалу для відновлення гетьманства аж до 1729 р., збірка матеріялу матеріалу про жидів. Решту до сього останнього дописує Шуйська в Москві; менше-більше в сім часі мала скінчити. Коли роздобуду грошей, то зараз пішлю пошлю до Москви. Для сеї справи є ще дещо в Харкові, куди я писав про се, та мені нічого не відповіли. Через те я буду мусів обмежитися на те, що маю в руках. До Львова приїду, скоро тільки напитаю місце яке або зайнятє зайняття, і тоді складу перед секцією докладне справозданнє справоздання. Пишу се через те, що припускаю, що Вп. П. Професор махнули на мене рукою, причім, зрештою, усі можливі місця при Товаристві зайняті.

З глибоким поважаннєм поважанням

Ів.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. I, спр. 447, арк. 197 – 197 зв.).

…ані двох Miscellane-й до «Записок». – Одну з них подано: Джиджора І. Пригода сумських козаків у Львові з єпископом Шумлянським (1685 р.) // ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. 87. – Кн. І. – С. 92 – 96 (розділ «Miscellanea»).

…збірка матеріялу матеріалу для відновлення гетьманства аж до 1729 р. – Йдеться, очевидно, про найпершу збірку гетьманських листів Данила Апостола, в якій збереглися датовані документи у хронологічному проміжку від 7 листопада 1727 р. до 12 липня 1730 р. (Московський архів Міністерства юстиції, нині – РГАДА, ф. 248, оп. 41, д. 3568, 328 л.). Копії, зроблені М.Шуйською у 1911 p., зберігаються в ЦДІАЛ України (ф. 309, оп. 1, спр. 2493, 2495: Виписки з документів «Правительствующего сената по малороссийским делам» за 1689 – 1729 pp., зібрані Джиджорою І., (Т. II, арк. 54 – 165 зв.; Т. IV, арк. 14 – 157 – а). Саме ці документи мали скласти основу тому «Акти до історії гетьманського правління 1727 – 1734 pp.», який готував І.Джиджора у серійному виданні НТШ – «Жерела до історії України-Руси».

…збірка матеріялу матеріалу про жидів… – Ймовірно, йдеться не про окрему збірку, яка мала готуватися до друку, а про добірку матеріалів, виявлених І.Джиджорою в Московському архіві Міністерства юстиції та згодом скопійованих М.Шуйською. Ці документи були використані у грунтовній студії «Економічна політика росийського російського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp.», яка первісно задумувалася І.Джиджорою як розвідка «Жидівське питання в Гетьманщині в зв’язку з її економічним станом».

Решту до сього останнього дописує Шуйська в Москві… – 25 листопада (ст. ст.) 1908 p. M.Шуйська повідомляла М.Грушевському, що, не маючи відомостей про І.Джиджору, вона призупинила копіювання для нього документів у Московському архіві Міністерства юстиції. Отримавши підтвердження замовлення, вона продовжила роботу (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 847, с. 101 – 103) і вже 5 грудня (ст. ст.) 1908 р. відправила частину скопійованих документів з сенатських книг (№ 104/1831, № 116/183, № 53/1780) на ім’я М.Грушевського (Там само, с. 104), про що повідомила також і І.Джиджору (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 119 – 119 зв.). Ці документи дослідник широко використав у науковій праці «Економічна політика росийського російського правительства супроти України в 1710 – 1730 pp.»

До Львова приїду… – Ще 5 листопада (ст. ст.) 1908 р. М.Грушевський писав у щоденнику, що «Джиджори все ще нема» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 224 зв.). 21 (8) листопада, дізнавшись про приїзд Івана до Львова, професор запросив його на обід і «об’яснився з ним – чуло»; 29 (16) листопада на львівській віллі М.Грушевського відбулася чергова зустріч, на якій обговорювалися плани наукової роботи в цілому та дисертації І.Джиджори (Там само, арк. 225). Впродовж першої половини грудня І.Джиджора часто зустрічався з професором, обговорюючи різні політичні проблеми (Там само, арк. 224 зв. – 231).

складу перед секцією докладне справозданнє справоздання. – 9 грудня 1908 р. на засіданні Археографічної комісії НТШ І.Джиджора подав звіт про свої студії в московських архівах (Хроніка НТШ. – Львів, 1908. – Ч. 36. – С. 19). Того ж дня на засіданні Історично-філософічної секції він зреферував статтю «Матеріяли Матеріали московського «Архива Министерства юстиции» до історії Гетьманщини» (Там само. – С. 12 – 13), яку було ухвалено видрукувати в ЗНТШ (див.: ЗНТШ. – 1908. – Т. 86. – Кн. VI. – С. 59 – 81).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 178.