Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

17.12.1894 р. До М. Грушевського

Варшава Варшава, 17 дек. 94 р.

Варіанти тексту

Дорогий земляче!

Автограф листа М.Біляшівського до М.…

Дуже зрадів я, як одержав Ваш лист – зрадів, що почув рідну мову, що маю тепер чоловіка, котрий може мене порадить в моїх замірах. Жалкую, що не доведеться скоро побачитись з Вами – така нудьга напала тут на мене, що аж заслаб, не маючи з ким слова промовити, київляне кияни ліниві – мало хто пише, а в цій Варшаві Ви знаєте які люде люди.

Я ще сам не знаю, що вийде з того діла, що я задумав: грошей мало, видавати одну люстр[ацію] Подолія 1665 [p.] дуже худа буде книжка, пристягнути сюди люстр[ацію] Волині 1663 [p.] – дуже товста, та к тому ж, Волинс[ька] люстр[ація] не дає нічого, що характеризовало характеризувало б Руїну.

Проте ж надії не гублю, працюю тепер над люстраціями, роблю огляд їх – може стане в пригоді до предмови передмови; яка сила тут люстрацій аж до самого кінця XVIII в., єсть над чим працювати, якби тільки охота.

З писарем у мене біда: не можна знайти, я взяв хлопця [Текст не прочитано у зв’язку з пошкодженням аркуша.]

Скажіть мені в Главному Архіві теж єсть люстрації? Скільки ще добра в цій Варшаві!

Щодо «Summariusa» 1564 р., то я його знов переглядав. Це праця якогось Станісл[ава] Дембіньського. На першім листі єсть і вірші його до Сигизмунда Августа Quod mihi mandasti, Rex clementissime, feci… і т.д.

He можна казати, що Sum[marius] містить в собі широкі люстрації. Проте ж як викинуть Подолію, то на Руське і Белзьке воєв[одства] останеться 500 листів! Правда, Summ[farius] написан «волами», но все ж таки не знаю як поширить 54 f. до 500? Єсть в Summ. і староства котрих нема у Вас: Самборське Самбірське (55 листів). Ратненське (27 лист[ів]) і Любомельське (20 лист[ів]).

А в Summ. я не знайшов Жидачева, може пропустив? Звірив я початок Галицьк[ого] стар[оства]. Деякі одміни єсть, в огулі невеликі. Ось як в Summ. Ваш початок. «Capitaneatus Haliciensis oppidum ejusdem. W ktorym miesczanie і przedmiesczanie czinszu doroczniego ogulem wszytcy daią – 20. Szewczow na ten czas salva auctione et diminutione iest – 10, który dają czynszu doroczniego po gr. 12 ale iz tego czinszu Woith dziedziczny połowicze bierze (?), tedy na zamkową stronę uczini – 2. Jatek czernickich [Помилка, потрібно: rzeźnickich.] iest 8, z kazdej przichodzi loju po piaczi kamion kazdi valoris gros. 30, czini – 40».

До сього часу не маю одвіту від А.Я.Ефименко, не знаю чи захоче вона дати передмову. На Різдво хотів було їхать в Київ, та виходить діло. Так що не можна. Придеться Прийдеться святкувать в Варшаві – це не дуже мені по серцю! Ну бувайте щасливі. Простіть, що так погано надряпав.

Ваш М.Біляшевський

[P.S.] [Додаток до листа від 17.12.1894 року (?). Текст написано олівцем.]

Хомен[товський]44 видрук[ував] з уряд[ової] копії 1723 р. С.354-402, [Текст не прочитано у зв’язку з пошкодженням аркуша] цілком сучасна писовня і помилки.


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, спр. 331, с.5-8. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 1 пол. грудня 1894 р. М. Грушевський відповів на цей лист 1.01.1895 р.

…якогось Станісл[ава] Дембіньського… – Дембінський Станіслав – хенцінський староста, депутований Посольською ізбою і затверджений Варшавським сеймом 1563 року ревізором у люстраційний округ Русь-Руське, Белзьке та Подільське воєводства (Vol.Leg. – Vol.II. – P.25). Автор дефінітивного (остаточного) тексту ревізії Руського, Белзького та Подільського воєводств 1564-1565 років (див. прим. 13).

…до Сигизмунда Августа… – Сигизмунд II Август (1520-1572) – польський король та великий князь литовський (1548-1572). Останній король з династії Ягеллонів (з останніх публікацій див.: Cynarski S. Zygmunt August. – Wrocław etc., 1988).

…Єсть в Summ. і староства котрих нема у Вас… – М.Біляшівський співставляє два згадувані вище тексти люстрації (ревізії) Руського, Белзького та Подільського воєводств 1564-1565 років. Що торкається фрагмента опису Галицького староства, наведеного у листі, то укладач, на жаль, не мав можливості порівняти його з оригіналом. У видрукованому польськими істориками варіанті він має такий вигляд:

«Capitaneatus Haliciensis. Oppidum eiusdem w którym mieszczanie przedmieszczanie czynszu doroczniego ogółem wszytcy dają. fl. 20/0/0 Szewców natenczas salva auctione et diminutione jest 10, którzy dają. czynszu doroczniego po gr 12. Ale iż tego czynszu wójt dziedziczny połowicę bierze tedy na zamkową stronę, uczyni fl. 2/0/0 jatek rzeźniczych jest 8, z każdej przychodzi łoju po piąci kamion, każdy valoris gr 30, czyni fl. 40/0/0 (Lustracja województw ruskiego, podolskiego і bełskiego. 1564-1565. / Wyd. K.Chłapowski і H.Żytkowicz. – Warszawa – Lódź, 1992. – Cz.l. – S.257).

Відмінності, які є у цих двох варіантах, пояснюються двома причинами. По-перше, копіїст, очевидно, намагався точно передати оригінальний текст. Видавці ж люстрації внесли певні зміни у правопис 16 століття. Це торкається, зокрема, вживання літер ł та 1, які в документі не розрізняються, використання діакритичного знаку над голосною ó. По-друге, при знятті копії були допущені помилки у прочитанні джерела.

…Хомен[товський]… – Хоментовський Владислав – польський історик, який опубліковав опублікував у 1876 році люстрацію Галицького староства 1566 року (Materiały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI і XVII wieku. – Warszawa, 1876. – S.354-416). Про цю публікацію у кількох словах згадує М.Грушевський у передмові до першого тому «Жерел до історії України-Руси», наголошуючи при цьому, що публікація здійснена «з копії XVIII в., не всюди поправної і з значними недостачами (напр. помінено багато поіменних реєстрів і т.д.)». Див.: Жерела… – Т.1. – С.VII.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 27 – 29.